Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Blansko

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Blansko

Kde nás najdete

Adresa

Komenského 4a, Blansko 67801

Pro koho je služba určena

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Kontaktní údaje

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Blansko

Typ služby
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Poskytovatel
Oblastní charita Blansko

Kraj
Jihomoravský kraj

Způsob poskytování
ambulantní, terénní

Vedoucí služby
Bc. Eliška Bohatcová

Registrační číslo služby
4135113

Poslání a cíle

Posláním služby je podpora a pomoc rodině s dítětem/dětmi, jejichž vývoj je ohrožen z důvodu dlouhodobě nepříznivé sociální situace. Nabízíme praktickou pomoc, motivujeme a aktivizujeme ke změně, která vede ke stabilizaci rodiny.

Cílové skupiny

rodiny s dítětem / dětmi, děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy

Činnosti

výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti

Další informace

Logo OPZ barevné

Posláním služby je podpora a pomoc rodině s dítětem/dětmi, jejichž vývoj je ohrožen z důvodu dlouhodobě nepříznivé sociální situace. Nabízíme praktickou pomoc, motivujeme a aktivizujeme ke změně, která vede ke stabilizaci rodiny.

Cílem služby je rodina, u níž byla poskytnuta taková forma podpory, která přispěla k žádoucím změnám v jejím fungování.
Rodina samostatně zvládající péči o domácnost, výchovu dětí, hospodaření s finančními prostředky a nezávislá na sociálních dávkách.

Pomáháme

 • Dětem a mládeži ve věku od 6 do 26 let ohroženým společensky nežádoucími jevy
 • Rodinám s dítětem /dětmi v nepříznivé životní situaci (rodiny s nezaopatřeným dítětem do 26 let, rodiny, které pečují o dítě se specifickými potřebami, rodiny, které se setkaly s domácím násilím nebo se staly oběťmi trestných činů)

Navštivte nás na adrese Komenského 4 a, 678 01 Blansko:
pondělí: 8:00-12:00, 12:30-15:30

Přijedeme za Vámi:    
úterý, čtvrtek: 8:00-12:00, 12:30-16:00
středa: 8:00-12:00, 13:00-18:00     
pátek: 8:00-12:00, 12:30-13:30

V ambulantní formě poskytování můžeme přijmout naráz 2 rodiny nebo klienty, v terénní službě pak 1 rodinu nebo klienta.

Službu poskytujeme na území ORP Blansko.

Co konktrétně děláme

 • Podporujeme rodiče při hledání zaměstnání (orientace v nabídkách práce, podpora při vyhledávání vhodného zaměstnání, při sepsání strukturovaného životopisu, při jednání se zaměstnavatelem apod.)
 • Podporujeme rodiče při hospodaření s penězi (znalost nákladů na bydlení i ostatních výdajů, rozvržení příjmu, aby pokryly potřebné náklady, finanční plánování, řešení dluhů, apod.)
 • Nabízíme podporu při využití sociálních dávek (požádání o nárokové a nenárokové dávky, dávky plynoucí z pojištění)
 • Pomáháme rodičům najít si vhodné bydlení, podporujeme je ve vedení domácnosti (udržování v čistotě, patřičné vybavení, nákupy, vaření, apod.)
 • Podporujeme rodiče v péči o zdraví členů rodiny (návštěvy u lékaře, registrace u ZP, umět rozpoznávat příznaky onemocnění, znalost důsledků užívání návykových látek aj.)
 • Podporujeme rodiče při vyřizování osobních dokladů (znalost, jak a kde zažádat o potřebné doklady)
 • Pomáháme rodičům při řešení situace jako je domácí násilí, týrání, zneužívání dětí, informujeme, jak má osoba uplatňovat svá práva
 • Podporujeme rodiče při budování dobrých vztahů v rodině (s dětmi, mezi partnery, s příbuznými v odůvodněných případech doprovázíme děti do škol a školských zařízení a zpět
 • Podporujeme rodiče v rozvoji svých rodičovských kompetencí (jak se starat o dítě, připravovat s dětmi na školní výuku, jak vytvořit vhodné domácí prostředí pro dítě, zapojit děti do chodu domácnosti, jak předcházet výchovným problémům, denní režim, péče o osobní hygienu, rozvoj dovedností a znalostí dítěte vzhledem k jeho věku, jak vhodně trávit volný čas)

Zásady poskytování služby

 • Vytváříme bezpečný a důvěrný prostor
 • Spolupracujeme s ostatními službami
 • Klademe důraz na spoluzodpovědnost uživatele

S uživatelem uzavíráme ústní nebo písemnou smlouvu, spolupráce probíhá na základě individuálního plánování.

Služba je poskytována bezplatně.

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Centrum "PRO" /pomoc rodinám, obětem/ Blansko

Komenského 4a, 678 01 Blansko
mob.: +420 732 872 692
e-mail: centrum.aktivizace@blansko.charita.cz
vedoucí služby: Bc. Eliška Bohatcová
zařízení poskytovatele: Centrum "PRO" Blansko
identifikátor služby: 4135113
bankovní spojení: KB číslo účtu 15635631/0100, VS 221
IČO: 44 99 02 60

Projekt Vybrané služby sociální prevence na území Jihomoravského kraje, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0007741 je financován z Evropského sociálního fondu, Státního rozpočtu ČR a rozpočtu Jihomoravského kraje.