Tříkrálová sbírka Blansko

Tři králové

Co je to tříkrálová sbírka a komu pomáhá?

Tříkrálová sbírka je dlouhodobý celostátní charitativní projekt Charity Česká republika.
Koná se vždy první dva týdny v lednu (1. - 14. ledna), kdy koledníci v kostýmech Tří králů navštěvují se zapečetěnými kasičkami domácnosti nebo chodí po ulicích měst a obcí, aby prosili o dar pro potřebné a šířili radostnou zvěst o narození Krista.
Účelem sbírky je pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahraničí a podpora charitního díla.
Prostředky získané z Tříkrálové sbírky na Blanensku pomáhají konkrétním zařízením a projektům přímo v našem regionu.

IMG_4000

Cíle Tříkrálové sbírky

  • Obnovit tradici Tří králů a šířit radostnou zvěst o narození Krista
  • Umožnit lidem podílet se aktivně a osobně na charitní práci
  • Získat finanční prostředky na předem určené záměry

Jak sbírka probíhá?

  • Koledníci, děti i dospělí, přichází do domácností v době konání sbírky do domácností téměř všech obcích na Blanensku, zpívají tříkrálovou koledu, žádají lidi o dar do zapečetěné pokladničky a tomu, kdo má zájem, napíší na vstupní dveře domu tříkrálové požehnání
  • Peníze z pokladniček využíváme na pomoc konkrétním zařízením a projektům, které pomáhají lidem v nouzi v blanenském regionu
  • Koledníci rozdávají letáček, který dárce informuje o tom, jak Oblastní charita Blansko využije získané peníze a také o tom, na co jsme použili prostředky z Tříkrálové sbíky v předchozím roce
  • Každá skupinka má svého vedoucího. Ten má průkazku označenou číslem, což je forma plné moci, kterou pořadatel sbírky zplnomocňuje vedoucího skupinky k nakládání se sbírkovou pokladničkou. Zapečetění a po sbírce následné rozpečetění probíhá na příslušném obecním či městském úřadě.
  • V Oblastní charitě Blansko se na sbírce podílí přes 1800 dobrovolníků

Komu sbírka pomůže?

Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, handikepovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším, jinak sociálně potřebným skupinám lidí v regionu, ve kterém sbírka probíhá.

Výsledky Tříkrálové sbírky 

 

Dělení finančních prostředků z Tříkrálové sbírky 

Oblastní charita Blansko děkuje všem, kteří vlídně přijmou koledníky a přispějí do jejich pokladniček.
Stejné díky patří i koledníkům a všem ostatním, kteří se na sbírce podílí a nezištně věnují svůj čas ve prospěch pomoci druhým.

Charita Česká republika se sídlem v Praze (dále jen CHČR) je pořadatelem Tříkrálové sbírky, dle osvědčení oznámení Magistrátem hlavního města Prahy ze dne 15. 10. 2012 č. j. S-MHMP/1327710/2012 a 1340351/2012 a v souladu s aktuálně platnými právními předpisy (zejm. z. č. 117/2001 po novele č. 120/2012 Sb. O veřejných sbírkách).

TKS