Zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů pro uchazeče o zaměstnání

Diecézní charita Brno se sídlem Brno-střed, Černá Pole, třída Kpt. Jaroše 1928/9, IČ: 44 99 02 60, zapsaná v Rejstříku evidovaných právnických osob, vedeném Ministerstvem kultury  ČR, prostřednictvím Oblastní charity Blansko se sídlem Komenského 19, 678 01 Blansko, informuje uchazeče o zaměstnání o zpracování jejich osobních údajů takto:

Účel zpracování osobních údajů:

Osobní údaje zpracováváme za účelem náboru nových zaměstnanců, tj. výběru vhodného uchazeče a to na základě našeho oprávněného zájmu na obsazení příslušné pracovní pozice.

Rozsah zpracování osobních údajů:

Pro výše uvedený účel zpracováváme tato údaje: identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození, akademický titul), kontaktní údaje (adresa trvalého bydliště, popř. kontaktní adresa, liší-li se od adresy trvalého bydliště, telefonní číslo, e-mailová adresa), údaje o kvalifikaci (dosažené vzdělání, schopnosti a dovednosti a dosavadní pracovní praxe ve vztahu k obsazované pracovní pozici), popř. další údaje vztahující se k obsazované pracovní pozici.

Doba uchovávání osobních údajů:

Osobní údaje uchováváme po dobu trvání výběrového řízení. Po skončení výběrového řízení budou osobní údaje zlikvidovány, pokud do 14 kalendářních dnů od ukončení výběrového řízení (oznámení jeho výsledku) neudělíte svůj výslovný písemný souhlas s uchováváním osobních údajů v naší databázi uchazečů o zaměstnání. V případě udělení Vašeho souhlasu budou osobní údaje uchovávány a zpracovávány po dobu 1 roku od skončení výběrového řízení.

Kdo osobní údaje zpracovává a komu se předávají:

Osobní údaje zpracovává Diecézní charita Brno, která také odpovídá za jejich řádné zpracování. Osobní údaje jsou zpřístupněny zaměstnancům personálního oddělení a osobám podílejícím se na výběrovém řízení. Tyto osoby mají povinnost zachovávat o nich mlčenlivost. Osobní údaje Charita nebude předávat do třetích zemí nebo mezinárodní organizaci.

Při zpracování osobních údajů nedochází k profilování ani automatizovanému rozhodování.

Vaše práva při zpracování osobních údajů uchazeče o zaměstnání:

 • Právo na přístup k Vašim osobním údajům (tj. právo vědět, jaké údaje o Vás zpracováváme, k jakým účelům, po jakou dobu, komu je předáváme – viz informace uvedené výše) zahrnuje i právo požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů (první kopie je poskytována bezplatně, další kopie za úhradu).
 • Právo na opravu, pokud zjistíte, že Váš osobní údaj je veden nepřesně, neúplně. V tomto případě máte právo na doplnění neúplných či nepřesných osobních údajů
 • Právo na výmaz, pokud je splněn některý z těchto důvodů:
 1. Osobní údaj již není potřebný pro účel, pro který byl zpracováván
 2. Vznesl jste námitku proti zpracování osobních údajů z důvodu našeho oprávněného zájmu a současně je zjištěno, že neexistují závažné oprávněné důvody pro toto zpracování, které by převážily nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami.
 3. Zpracování osobních údajů přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy
 • Právo na omezení zpracování Vám umožňuje požadovat, aby ohledně Vámi označeného osobního údaje nedocházelo k jeho zpracování po omezenou dobu
 1. pokud popíráte přesnost osobního údaje, na dobu než se dohodneme o správnosti údaje
 2. pokud Váš osobní údaj zpracováváme nad rámec oprávněného zájmu a Vy budete před výmazem upřednostňovat omezení jeho zpracování, do doby, kdy očekáváte, že nám tento údaj poskytnete
 3. Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účel zpracování, ale Vy je potřebujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků
 4. vznesl jste námitku proti zpracování (viz výše), pak po dobu, po kterou šetříme, zda je Vaše námitka oprávněná, jsme povinni zpracování osobního údaje, označeného v námitce, omezit
 • Právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem pplk. Sochora 27, 17000 Praha 7, jestliže se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými předpisy.

Jak lze uplatnit Vaše práva:

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz, námitku, uplatnění práva, podání stížnosti, atd. se na nás obracejte prostřednictvím těchto kontaktů:

 • e-mail: blansko@blansko.charita.cz
 • doručovací adresa: Oblastní charita Blansko Komenského 19, 678 01 Blansko
 • osobně: Oblastní charita Blansko se sídlem Komenského 19, 678 01 Blansko