Zlatá zastávka Adamov


  • Tel.: 515 531 152
 
Komenského 322/6, Adamov, 679 04 Vedoucí služby: Petra Kubínová - vedoucí zařízení

Cílové skupiny: děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, osoby do 26 let věku opouštějící školská ústavní zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, případně propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranné léčby, etnické menšiny, oběti domácího násilí, oběti trestné činnosti, osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy
Způsob poskytování: ambulantní Činnosti: kontaktní práce, informační servis, poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, případová práce, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, situační intervence, pomoc v krizi, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti Fakultativní služby: NE

Posláním nízkoprahového zařízení pro děti a mládež „Zlatá zastávka“ je poskytovat zázemí a odbornou pomoc dětem a mládeži v obtížných životních situacích., podávat jim informace a podporovat je při řešení jejich problémů.


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Petra Kubínová - vedoucí zařízení