SPONA - Společná cesta


  • Tel.: 516 417 351
 
Soukopovo náměstí 91, Doubravice nad Svitavou, 679 11 Vedoucí služby: Mgr. Kamil Štěcha - vedoucí zařízení

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním, osoby v krizi, osoby bez přístřeší, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, etnické menšiny, imigranti a azylanti, oběti trestné činnosti, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy, pachatelé trestné činnosti
Způsob poskytování: terénní Činnosti: pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc s administrativními úkony , pomoc při řešení problémů souvisejících bydlením, pomoc v oblasti splácení dluhů, pomoc s orientací v sociálním systému institucí Fakultativní služby: NE

Sociální služba SPONA - Společn ácestaOkno dokořán Blansko poskytuje pomoc lidem v jejich přirozeném prostředí. Posláním je přijít za nimi na místa, kde žijí, a poskytnout jim podporu v problémech, které prožívají. Tito lidé často sami nemohou, neumí nebo nechtějí vyhledat služby, které jsou k tomu určené.

Služba Terénní programy se zaměřuje na dospělé osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy. Je důležité provést uživatele jeho náročnou situací, aby se zmírnily dopady nevyhovujícího způsobu života a předcházelo se hlubší sociální patologii a vyloučení ze společnosti.


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Mgr. Kamil Štěcha - vedoucí zařízení