Sociálně terapeutické dílny Pěkná modrá Doubravice


  • Tel.: 515 538 565, 732 747 952
 
Soukopovo náměstí 91, Doubravice nad Svitavou, 670 11 Vedoucí služby: Petra Veselá - vedoucí zařízení

Cílové skupiny: osoby se zdravotním postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s chronickým duševním onemocněním
Způsob poskytování: ambulantní Činnosti: nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu Fakultativní služby: NE

Poslání zařízení

Posláním naší sociální služby je podporovat pracovní schopnosti uživatelů, kteří s ohledem na svůj zdravotní stav nemají možnost zařazení na otevřeném ani chráněném trhu práce. Služba napomáhá jejich osobnímu rozvoji a posiluje jejich samostatné kompetence prostřednictvím vhodných pracovních činností.

Cílová skupina 

Osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s mentálním postižením, osoby se zdravotním postižením.

Cíl zařízení

Cílem služby je rozvoj sociálních a pracovních dovedností a návyků uživatelů a zvýšit tak jejich možnosti zapojení do společnosti.

Provozní doba

Pondělí – pátek  9.00 – 15.00 hodin

Zásady poskytovaní služeb

  •  Zapojení uživatele do spolurozhodování o průběhu sociální služby

      Uživatelé mají možnost na společném setkání plánovat aktivity a průběh služby.

  •  Respekt k osobnosti uživatele  

    Uživatel je akceptován i se zvláštnostmi svého projevu, které jsou podmíněny jeho omezením

  • Zohlednění momentálního stavu a možností uživatele a přizpůsobení aktivit  

    Uživatel sám rozhoduje o tom, do jaké míry se zapojí do činností dne.


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Petra Veselá - vedoucí zařízení