Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Blansko


 • Tel.: 732 872 692
 
Komenského 4a, Blansko, 678 01 Vedoucí služby: Bc. Eliška Bohatcová - vedoucí zařízení

Cílové skupiny: rodiny s dítětem / dětmi, děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
Způsob poskytování: ambulantní, terénní Činnosti: výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti Fakultativní služby: NE

 

Logo OPZ barevné

Poslání

Posláním služby je podpora a pomoc rodině s dítětem/dětmi, jejichž vývoj je ohrožen z důvodu dlouhodobě nepříznivé sociální situace. Nabízíme praktickou pomoc, motivujeme a aktivizujeme ke změně, která vede ke stabilizaci rodiny.

Cílem

Cílem služby je rodina, u níž byla poskytnuta taková forma podpory, která přispěla k žádoucím změnám v jejím fungování. Rodina samostatně zvládající péči o domácnost, výchovu dětí, hospodaření s finančními prostředky a nezávislá na sociálních dávkách.

Cílová skupina

 • děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
 • rodiny s dítětem/dětmi - v nepříznivé životní situaci, rodiny s nezaopatřeným dítětem do 26 let, rodiny, které pečují o dítě se specifickými potřebami; rodin, které se setkaly s domácím násilím nebo se staly oběťmi trestných činů

Věková skupina

 • bez omezení věku

Zásady

 • bezplatnost služby
 • vytváření bezpečného a důvěrného prostoru
 • individuální přístup k uživatelům
 • důstojnost
 • spolupráce s ostatními službami
 • spoluzodpovědnost uživatele  

Poskytované služby

 • podpora rodičů v dovednostech a schopnostech pečovat o dítě
 • podpora rodičů ve schopnostech starat se o chod domácnosti, včetně hospodaření s financemi
 • doprovody rodičů (s dítětem či bez něj) v situacích, v nichž jsou rodiče nejistí
 • pracovně výchovná a vzdělávací činnost s dětmi, např. realizace nácvikových a rozvojových činností s dítětem za aktivní účasti rodičů, vedení a motivace rodičů k zapojování dětí do pracovních činností v domácnosti
 • pracovně výchovná činnosti s dospělými, např. podpora a nácvik rodičovského chování (vedení hospodaření, udržování domácnosti, výchova a péče o dítě, komunikace s dítětem, režim dne)
 • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností dítěte
 • vedení rodičů k prevenci nežádoucího chování a jednání u dítěte, motivace rodičů, aby vedly dítě k činnostem podporující samostatné fungování ve společnosti, dodržování pravidel
 • zprostředkování další odborné pomoci
 • základní sociální poradenství

Provozní doba ambulantní formy poskytování:

pondělí:   12:30 – 17:00

středa:     12:30 – 15:30

Provozní doba terénní formy poskytování:

pondělí:   7:30 – 12:00                

úterý:       7:30 – 12:00        12:30 – 15:00

středa:     7:30 – 12:00      

čtvrtek:     7:30 – 12:00        12:30 – 15:00

pátek:       7:30 – 12:00        12:30 – 14:00

Služby jsou poskytovány bezplatně.

Projekt Zajištění vybraných služeb sociální prevence na území Jihomoravského kraje, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0002207 je financován z Evropského sociálního fondu, Státního rozpočtu ČR a rozpočtu Jihomoravského kraje


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Bc. Eliška Bohatcová - vedoucí zařízení