Odlehčovací služba


 • Tel.: 517 330 382, 602 518 703
 
Morávkova 745/1a, Vyškov, 682 01 Vedoucí služby: Bc. Lada Grmelová - vedoucí odlehčovací služby

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením
Způsob poskytování: pobytové Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,, poskytnutí ubytování v případě pobytové služby, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti Fakultativní služby:

dovoz a odvoz klienta do zařízení při přijetí nebo ukončení služby.

 

Sociální pracovnice Odlehčovací služby: Bc. Petra Kratochvílová, DiS. tel.: 774 874 810, email: _.GBRWajWmBmYf~d-onjGKlq%dBFO1.7~bGkO1p

 

Žádost o umístění do ODSL.pdf

Vyjádření lékaře 

- je třeba dodat nejpozději na setkání se sociálním pracovníkem před nástupem do služby

Ceník od ledna 2019.pdf

oznámení o změně ceníku od 03/2019 - od 1.3.2019 dochází k navýšení ceny obědů z původních 62,- na 66,-

Ceník 03-2019 

Informace o zpracování osobních údajů Odlehčovací služba.pdf

Leták ODSL 1. strana

Leták ODSL 2. strana

 

UPOZORNĚNÍ - V OBDOBÍ OD 9. 9. - 21. 9. 2019 BUDE Z DŮVODU MALOVÁNÍ ODLEHČOVACÍ SLUŽBA ZAVŘENÁ!

NÁSTUPY PAK BUDOU MOŽNÉ OPĚT OD 23.9.2019

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ

Popis a poslání služby

Posláním Odlehčovací služby je formou pobytové služby zajistit kvalitní a profesionální péči pro osoby starší 19 let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického onemocnění, zdravotního postižení nebo věku, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném prostředí.

Smyslem Odlehčovací služby je odlehčit pečujícím rodinám nebo osobám blízkým převzetím jejich blízkého do péče pobytové služby na dobu nezbytně nutnou k odpočinku a zajištění potřebného rozsahu péče, na kterou byl klient zvyklý v jeho přirozeném sociálním prostředí.

Službu mohou využívat zájemci bez omezení místa bydliště.

NÁSTUPY DO SLUŽBY JSOU MOŽNÉ POUZE V PRACOVNÍ DNY OD 7:00 - 15:00. 

Místo a čas poskytování

Oblastní charita Vyškov – Odlehčovací služba

Morávkova 745/1a, Vyškov - Dědice 682 01

Kapacita

20 lůžek (jednolůžkové, dvojlůžkové, trojlůžkový)

Způsob poskytování: pobytové

Odlehčovací služba nabízí možnost umístění klienta v pobytovém zařízení s nepřetržitou péčí maximálně po dobu 3 měsíců – podle aktuální volné kapacity a vždy podle uzavřené smlouvy na dobu určitou. Na základě zavčas podané žádosti je možné pobyt po 14 denní pauze opakovat. Je však možné v jednom kalendářním roce využít maximálně 180 dní pobytu ve službě. Opakování je možné pouze na základě včas podané žádosti, která je vedena dle nastavených pravidel podle data přijetí žádosti.

Službu je možné poskytovat v různých, i krátkých intervalech (například – přes víkend, na týden, 2 týdny atd.). Délka pobytu je vždy stanovena na základě volné kapacity a dohody žadatele se sociálním pracovníkem.

Cílová skupina

Služba je určena osobám starším 19 let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí.

Služba není určena pro:

 • osoby, jejichž zdravotní stav vyžaduje zajištění nepřetržitého lékařského dohledu a ošetřovatelské (zdravotnické) péče
 • osoby, které není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci
 • osoby, které trpí duševním onemocněním, které by svým chováním závažným způsobem narušovaly kolektivní soužití (§ 36 Vyhlášky 505/2008 Sb.).

Cíl služby:

Cílem je umožnit osobám pečujícím o svého blízkého potřebné odlehčení a odpočinek na dobu nezbytně nutnou a klientům umožnit zachovat si co nejvyšší možnou míru samostatnosti a zajistit jim kvalitní a důstojnou péči v oblastech, ve kterých potřebují pomoci, a to prostřednictvím 24 hodinové péče.

Zásady služby:

 • Zásada respektu k jedinečnosti klienta
 • Zásada rovnosti
 • Zásada podpory samostatnosti a soběstačnosti
 • Zásada zachovávání soukromí
 • Zásada svobodného rozhodování
 • Zásada respektu k vůli klienta dle vzájemné dohody
 • Zásada odbornosti

Naší zásadou je to, že nepřebíráme odpovědnost za převzetí do péče daného klienta na dobu neurčitou. Proto se snažíme pracovat s klienty i jejich blízkými na tom, aby společně dokázali předejít situaci, kdy se o daného člověka nebude mít kdo postarat.

K tomu je určena také doba 180 dní v jednom kalendářním roce, která omezuje maximální dobu, po kterou může klient ve službě pobývat. Tato hranice nám zajišťuje nástroj pro zajištění možnosti odlehčení pečujícím fyzickým osobám po dobu nezbytně nutnou a na druhou stranu to, že nebudeme svou péčí nahrazovat sociální služby trvalého charakteru (domovy pro seniory či další zařízení).

Činnosti:

Odlehčovací služby poskytují klientům pomoc a podporu v těchto činnostem:

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

 • pomoc při oblékání či svlékání
 • přesun na lůžko či vozík

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

 • pomoc při osobní hygieně
 • poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • doprovod na WC, pomoc při použití WC

Pomoc při zajištění stravování nebo pomoc při zajištění stravy

 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

 • nácvik a upevňování motorických dovedností, povzbuzení smyslových vjemů, paměťová a pohybová aktivizace prostřednictvím nabízených aktivit v individuálním a skupinovém programu.
 • práce s nejrůznějšími materiály (ruční práce)
 • výtvarné práce
 • hudební aktivity
 • cvičení paměti
 • podpůrné aktivity
 • pohybová cvičení

Sociálně terapeutické činnosti

 • canisterapie, muzikoterapie, trénink paměti – vše ve spolupráci s externími odborníky

Pomoc při uplatňování práv a zájmů

 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí (komunikace s úřady, jinými institucemi)
 • obstarávání osobních záležitostí

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • setkání s dětmi z mateřských a základních škol
 • besedy
 • umožňujeme kontakt v rámci kontaktu s příbuznými, ….

Fakultativní služby:

 • doprava klientů – v okruhu 15 km - v pracovní dny

Žadatel při podávání žádosti má možnost požádat o jednolůžkový pokoj. Jeho přání je však vyhověno pouze na základě volné kapacity a aktuální obsazenosti služby. Těmto přáním tedy nemůže být vyhověno vždy. Naší snahou je, abychom našim klientům zajistili podmínky co nejvíce blížící se přirozenému prostředí, proto vždy přihlížíme k aktuálnímu stavu – psychickému i fyzickému, a snažíme se, aby umístění na jednolůžkovém pokoji bylo vždy odůvodněné. V případě volné kapacity lůžek na jednolůžkovém pokoji pak tato místa nabízíme na základě podaných žádostí.

 

PODPOŘILI NÁS:

MPSV JMK Vy2

 
 
 
 
 
 

Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Bc. Petra Kratochvílová, DiS. - sociální pracovnice Bc. Lada Grmelová - vedoucí odlehčovací služby