Odlehčovací služba


  • Tel.: 516 410 852
 
Sadová 2, Blansko, 680 01 Vedoucí služby: Jarmila Růžičková - vedoucí zařízení

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním
Způsob poskytování: terénní Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,, poskytnutí ubytování v případě pobytové služby, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti Fakultativní služby: NE
Posláním Odlehčovací služby je zajistit lidem se sníženou soběstačností kvalitní péči vycházející z jejich potřeb a zvyklostí a umožnit tak blízkým osobám získat čas na odpočinek.

Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Jarmila Růžičková - vedoucí zařízení