Nízkoprahové denní centrum Stará fabrika


  • Tel.: 516 412 137
 
Sadová 2, Blansko, 678 01 Vedoucí služby: Bc. František Kratochvil - vedoucí zařízení

Cílové skupiny: osoby bez přístřeší
Způsob poskytování: ambulantní Činnosti: poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při řešení nepříznivé životní situace osob bez přístřeší, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, sociální poradenství, informování veřejnosti o problematice osob bez domova, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí Fakultativní služby: NE

Posláním služby je v souladu s posláním organizace pomoc a podpora lidem bez domova nebo lidem ohroženým touto nepříznivou situací. Nabídkou služby chceme mírnit rizika vyplývající z této nepříznivé situace, podporovat u těchto lidí vědomí vlastní jedinečnosti a hodnoty a zvýšit možnosti těchto lidí žít soběstačně hodnotný a smysluplný život v přirozeném společenství.

Služba je určena pro osoby bez přístřeší, a to bez ohledu na jejich příslušnost v rase, národnosti, vyznání či politické příslušnosti a s vědomím lidské důstojnosti a rovnosti. Nepříznivá sociální situace těchto osob je charakterizována jako situace bezprostřední nouze, v níž se člověk ocitá bez trvalého domova. Tím, že nemá k dispozici žádné přístřeší (domov) a nemá zajištěny základní životní podmínky, se ocitá v situaci, kterou není často schopen řešit svépomocí.


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Bc. František Kratochvil - vedoucí zařízení