TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2018 OBLASTNÍ CHARITY BLANSKO
1. - 14. ledna 2018

Koordinátorka sbírky: Marie Sedláková
Adresa: Komenského 19, 678 01 Blansko
tel.: 516 417 351, mobil: 739 389 140
email: 88EsVWi_Zenu5f56LTovR.ic-5prRb~lW5pJ

Motto:
„Pro Ty, kteří nemají tolik štěstí“


Děkujeme za vaši štědrost v Tříkrálové sbírce 2018

Oblastní charita Blansko děkuje všem lidem, kteří na počátku nového roku otevřeli svá srdce i dveře tříkrálovým koledníkům ve městech a obcích na Blanensku. V letošním roce jsme v 17. ročníku Tříkrálové sbírky získali 2 106 080 korun, to je o 148 484 víc než vloni. Lidé nám přispěli celkem do 412 pokladniček.

Za tyto peníze plánujeme koupit postele do azylových domů pro matky s dětmi a do noclehárny pro muže, podpořit humanitární pomoc a další charitní služby, kterými pomáháme lidem na Blanensku.

Velký dík patří také všem králům, kteří nám věnovali svůj čas a vyšli koledovat do ulic. Dále chceme poděkovat všem lidem, kteří se na sbírce a na doprovodných tříkrálových akcí jakkoliv podíleli.

Děkujeme, že myslíte na Ty, kteří nemají tolik štěstí!

Jana Sedláková


Podrobné výsledky dle obcí 2018


Podpořené projekty 2018

 • Mobilní hospic svatého Martina – posláním Mobilního hospice svatého Martina je podpořit a doprovázet umírajícího člověka a jeho rodinu, aby společně a důstojně mohli projít touto životní etapou.
 • Úprava schodiště bývalé fary Doubravice – Oblastní charita Blansko v objektu bývalé fary Doubravice zřídila komplex služeb pro mentálně postižené osoby a osoby se zdravotním postižením, dále zázemí sociální služby – Terénní programy, školící místnost a dále zázemí pro táborové aktivity, podpůrné skupiny a jiné.  V objektu bývalé fary dále pokračují další investiční práce zahrnující – projekt přestavby půdy, výměnu elektroinstalace, dodávku a montáž kuchyně, opravy dveří, drobné stavební úpravy, opravy sociálního zařízení apod. Schodiště již bylo v havarijním stavu a vzhledem ke zdravotnímu stavu uživatelů, i z hlediska bezpečnosti nevyhovující.
 • Zakoupení postelí pro Azylové domy – Oblastní charita Blansko provozuje azylový dům pro matky s dětmi v Blansku a v Boskovicích. Vzhledem k tomu, že azylové domy fungují již bezmála 20 roků, jejich zařízení – postele byly již v nevyhovujícím stavu.
 • Podpora charitní záchranné sítě – lidem, kteří nespadají pod žádnou ze služeb charity ani do dalších služeb v regionu, pomůže Charitní záchranná síť. Charitní záchranná síť se zavádí ve všech oblastních charitách po celé brněnské diecézi. Je placená z prostředků charity a pro potřebné je zdarma. Nezbytnou součástí CHZS je humanitární pomoc nejpotřebnějším v regionu.
 • Projekt SPONA rodinná politika – posláním projektu SPONA rodinná politika je předcházet násilí ve vztazích a rodinách, poskytovat pomoc osobám se sníženou schopností při uplatňování vlastních práv a oprávněných zájmů, prohlubování mezigeneračních vztahů, slaďování profesních a rodinných zájmů. Dále pomoc lidem, kteří se ocitli v nepříznivé situaci ve formě osobních, vztahových či rodinných problémů (např. onemocnění, ztráta zaměstnání, partnerské neshody, rozpad manželství). V rámci projektu jsou nabízeny vzdělávací aktivity - Cesta k harmonickému způsobu života jako celek, Poradenství odborníků, Nadregionální vzdělávací program a Prevence domácího násilí v rodině.
 • Projekt Klub Ratolest – Klub Ratolest poskytuje prorodinné služby rodinám s dětmi z Blanska a blanenského regionu. Cílem je poskytovat takové služby, které jsou prevencí proti sociálnímu vyloučení způsobenému déle trvající sociální izolací rodičů na mateřských dovolených i jako prevence sociálně patologických jevů v rodině, zejména pak u dětí.
 • Podpora dobrovolnického centra – cílem projektu je zajistit provoz dobrovolnického centra. Dobrovolnické centrum organizuje práci dobrovolníků v OCH Blansko a tím napomáhá k plynulému provozu. Práce dobrovolníků je velmi cenným přínosem, ale bez koordinace jednotlivých aktivit by nemohla být tím, čím nyní je.
 • Podpora činnosti týmu mimořádných událostíTým mimořádných událostí se soustřeďuje na psychosociální a materiální pomoc při krizových situacích, které se odehrávají na území Jihomoravského kraje. Tým vyjíždí na základě uzavřené smlouvy s hasičským záchranným sborem. 
 • Zlatá zastávka Adamov – posláním Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež „Zlatá zastávka“ je poskytovat zázemí a odbornou pomoc dětem a mládeži v obtížných životních situacích, podávat jim informace a podporovat je při řešení jejich problémů. 
 • Středisko vzájemné humanitární pomoci – cílem Středisko vzájemné humanitární pomoci je zabezpečit základní životní potřeby osob v hmotné nouzi. Je jim poskytována materiální pomoc (oblečení, nábytek, potraviny, spotřebiče nutné pro chod domácnosti aj.). Lidí v hmotné nouzi ve společnosti neustále přibývá. K provozování této činnosti je zapotřebí koordinačního pracovníka, další pomocné obslužné zaměstnance a drobné provozní náklady (nájem prostor, energie, PHM aj.).

Doprovodné akce 2018:

5. ledna 2018

6. ledna 2018

 • Blansko, film Psi Páně v 16:00, kino
 • Jedovnice, Tříkrálový koncert skupiny Banjoband v 18:00, Chaloupky

7. ledna 2018

 • Rudice, Tříkrálový koncert ZUŠ Jedovnice v 16:00, kaple sv. Barbory

8. ledna 2018

 • Blansko, Tříkrálový stánek v 9:00-14:00, nemocnice

10. ledna 2018

 • Adamov, Tříkrálový stánek v 14:00-17:00, před prodejnou Albert

13. ledna 2018

14. ledna 2018

 • Olomučany, Tříkrálový koncert Martini Band a hosté v 15:30, kostel Božského Srdce Páně

V minulém roce jste přispěli na pomoc potřebným částkou 1 957 596 Kč. Vámi darované peníze byly určeny na tyto projekty:

 • podpora hospicové péče
 • podpora všestranného rozvoje dětí a mládeže
 • podpora integrace rodin ohrožených sociálním vyloučením - sociální začlenění (bydlení, podpora a provázení)
 • podpora dobrovolnického centraDSCN0450
 • pomoc lidem v sociální nouzi

Věříme, že i letošní sbírka bude úspěšná a přinese dárcům i koledníkům radost z dobrého skutku, protože přinášet radost druhým, znamená obdarovávat také sebe.

Děkujeme!


Dělení finančních prostředků z Tříkrálové sbírky 

tri kralov 165 % se vrací zpět na projekty Oblastní charity Blansko

15 % je použito na projekty Diecézní charity Brno

10 % je použito na humanitární pomoc do zahraničí

5 % je použito pro potřeby Charity ČR

5 % je určeno dle zákona na režii sbírky

Oblastní charita Blansko tímto děkuje všem, kteří vlídně přijmou koledníky a přispějí do jejich pokladniček.
Stejné díky patří i koledníkům, kteří věnují nezištně svůj čas ve prospěch pomoci druhým.

P1046304 - upravenoDRNOVICE f_7.1.2012_cestou necestou