Pomoc nemocným a seniorům
Příspěvek na nákup 2 osobních aut pro pečovatelskou službu
8 164,40,- Kč

Pohotovostní vozidlo pro Linku Důvěry Blansko
Část nákladů na nákup Hyundai i30, 1,4MT Crosswan. Je třeba větší zavazadlový prostor pro případný převoz materiálu v případu mimořádné události.
200 000,- Kč

Pomoc nemocným a seniorům
Příspěvek na nákup osobního vozidla pro Charitní ošetřovatelskou službu.
100 000,- Kč

Porozuměním k integraci
Práce s cizinci na Blanensku. Projekt řeší dlouhodobé problémy a obtížné životní situace formou terénní práce, sociálního a právního poradenství, přímé asistence při jednáních. Mzdy pracovníků, spoje, energie, pohonné hmoty.
200 000,- Kč

Žijeme spolu – EXRAN IV
Projekt EXRAN je zaměřen na prevenci extremismu, rasismu a nesnášenlivosti u mládeže. Realizace výukových programů, besed a žákovské soutěže.
50 000,- Kč

Komunitní centrum Žďárná
Záměrem činnosti komunitního centra je podpora venkovské komunity dětí, mládeže, dospělých a seniorů při společných akcích. Vybavení hřiště, úprava pozemku, cestovné, nájem, mzdy.
92 200,- Kč

Středisko vzájemné humanitární pomoci
Provoz skladu věcí pro pomoc v nouzi (oblečení, nábytek, potraviny, spotřebiče nutné pro chod domácnosti aj.). Mzdy, nájem, energie, pohonné hmoty.
68 500,- Kč

Podpora ohrožených rodin
Letní tábory – vybavení tábořiště, vstupné, jízdné
20 000,- Kč

Celkem za OCH Blansko
738 864,40,- Kč