Co je Tříkrálová sbírka a komu pomáhá? hvezda_solo

Tříkrálovou sbírku pořádá Charita ČR (CHČR) a jejím obecným účelem je pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahraničí a podpora charitního díla. Prostředky Tříkrálové sbírky pomáhají konkrétním zařízením a projektům jednotlivých oblastních charit, které poskytují sociální služby lidem v nouzi. 

Charita Česká republika se sídlem v Praze je pořadatelem Tříkrálové sbírky, dle osvědčení oznámení Magistrátem hlavního města Prahy ze dne 15. 10. 2012 č. j. S-MHMP/1327710/2012 a 1340351/2012 a v souladu s aktuálně platnými právními předpisy (zejm. z. č. 117/2001 po novele č. 120/2012 Sb. O veřejných sbírkách). 

Cíl sbírkyDSC_3113

  • Obnovit tradici Tří králů 
  • Formovat veřejné mínění ve prospěch sociálně slabých
  • Umožnit lidem podílet se aktivně a osobně na charitní práci
  • Získat finanční prostředky na předem určené záměry

Jak sbírka probíhá?

Tříkrálová sbírka Oblastní charity Blansko vychází z cílů Charity ČR. Každým rokem je realizována téměř ve všech obcích Blanenského regionu. Koledníci, děti i dospělí, přichází do domácností v době konání sbírky a prosí o finanční dar ve prospěch Charity.

My tři králové jdeme k vám,
štěstí zdraví přejeme vám.

Štěstí, zdraví, dlouhá léta,
my jsme k vám přišli zdaleka

Zdaleka je cesta naše,
do Betléma mysl naše. 

Co ty, černej, stojíš vzadu,
vystrkuješ na nás bradu. 

A já černej vystupuju
a Nový rok vám vinšuju. 

A my taky vystupujem
a Nový rok vám vinšujem.

Koledníci mají k dispozici letáček, který dárce informuje o záměru využití vybraných prostředků a také o využití prostředků v předchozím roce. Každá skupinka má svého vedoucího. Ten má průkazku označenou číslem, což je forma plné moci, kterou pořadatel sbírky zplnomocňuje vedoucího skupinky k nakládání se sbírkovou pokladničkou. Zapečetění a po sbírce následné rozpečetění probíhá na příslušném obecním či městském úřadě. V Oblastní charitě Blansko se na sbírce podílí přes 1600 dobrovolníků. Jsou to především koledníci a dále Ti, kteří pečetí a rozpečeťují pokladničky na úřadech.

Komu sbírka pomůže?

Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším, jinak sociálně potřebným skupinám lidí v regionu, ve kterém sbírka probíhá.

TS14-word_sablona-paticka