Logo OPZ barevné

Terénními programy k sociálnímu začleňování ohrožených osob na území MASMK

Motto: „I cesta tisíc mil dlouhá začíná prvním krokem“

Identifikátor služby: 9219409
Adresa: Sadová 2, 678 01 Blansko
E-mail: renata.sedlackova@blansko.charita.cz
Tel.:737 230 847
Vedoucí projektu: Ing. Renata Sedláčková, DiS.
Provozní doba: pondělí – pátek 7:00 – 11:30, 12:00 – 15:30


Terénní programy MAS MK jsou součástí sociální služby Terénní programy SPONA – Společná cesta. SPONA je zařízení Oblastní charity Blansko zřízené v souladu se zákonem č.108/2006 Sb. §69 o sociálních službách. 

Poslání

Posláním sociální služby SPONA – Společná cesta je vyhledávání a kontaktování osob v jejich přirozeném prostředí, kteří řeší problémy nebo nepříznivou sociální situaci. Těmto lidem poskytujeme podporu formou terénní pomoci.

Cíle služby

 • vyhledávání, kontaktování jedinců a rodin, nabízení pomoci a podpory při řešení jejich obtížné situace
 • podávání a vyhledávání informací týkajících se řešení jejich problémů
 • pomoc při vyřizování osobních záležitostí
 • pomoc a podpora v kontaktu s rodinou
 • usilování o co největší míru jejich začlenění do společnosti
 • motivovaní jedince/rodiny  ke zvýšení sociálních dovedností a schopností

Komu pomáháme

 • Osobám, které vedou rizikový způsob života (prostituce, delikvence, kriminalita, uživatelé drog)
 • Osobám bez domova a osobám žijícím v nejistém nebo nevyhovujícím ubytování
 • Osobám, které trpí samotou nebo psychickou nemocí
 • Osobám, prožívajícím stav tísně
 • Osobám se zdravotním postižením

Co poskytujeme

 • Pomoc při hledání bydlení, zaměstnání, řešení dluhové situace
 • Pomoc při podávání žádostí a formulářů, doprovody na úřady
 • Zprostředkování návazných služeb (právní, psychologická, sociální, duchovní)
 • Psychosociální podpora

Zásady a principy poskytované služby

 • podporujeme lidskou důstojnost
 • službu poskytujeme na základě individuálního přístupu
 • nehodnotíme, co si uživatel zaslouží, ale poskytujeme pomoc těm, kteří jí potřebují
 • respektujeme osobnost uživatele: vytváříme takové podmínky, aby uživatelé mohli v průběhu poskytování služby uplatňovat svoji vůli a jednat na základě vlastního rozhodnutí
 • služba je poskytována bezplatně a může být poskytována anonymně

Sociální služba je poskytována v přirozeném prostředí klienta.

Služba je realizovaná jako terénní forma pomoci v rámci blanenského regionu.

Služby jsou poskytovány bezplatně - projekt je hrazen finančními prostředky z OPZ a ESF.

Registrační číslo projektu CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0006907