Odborné sociální poradenství a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi pomáhají ohroženým osobám

Odborné sociální poradenství a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi pomáhají ohroženým osobám

Kde nás najdete

Adresa

U Lázní 1734, Boskovice 68001

Pro koho je služba určena

Senioři

Senioři

Senioři

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Lidé bez domova

Lidé bez domova

Lidé bez domova

Hospicová péče, umírající

Hospicová péče, umírající

Hospicová péče, umírající

Jiná pomoc

Jiná pomoc

Jiná pomoc

Kontaktní údaje

Odborné sociální poradenství a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi pomáhají ohroženým osobám

Typ služby
Odborné sociální poradenství

Poskytovatel
Oblastní charita Blansko

Kraj
Jihomoravský kraj

Způsob poskytování
ambulantní, terénní

Vedoucí služby
Bc. Kateřina Korbelová DiS.

Registrační číslo služby
6343505

Poslání a cíle

Posláním Charitní poradny je poskytnout rady a informace lidem, kteří jsou v nepříznivé sociální situaci nebo jsou takovou situací ohroženi a nemohou či neumějí ji řešit vlastními silami. Tím jim chceme umožnit orientaci v sociálních a právních systémech, rozvíjení jejich schopností, dovedností a kompetencí k samostatnému řešení situace. Samostatně nebo s podporou pracovníka tak mohou předejít sociálnímu vyloučení nebo dosáhnout návratu k přijatelné kvalitě života.

Cílové skupiny

senioři, osoby s tělesným postižením, osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby v krizi, rodiny s dítětem / dětmi, osoby bez přístřeší, oběti domácího násilí, oběti trestné činnosti, osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy

Činnosti

poskytování informace pro specifické skupiny

Další informace

Logo OPZ barevné

Zaměřujeme se na

 • Dlouhodobou podporu a doprovázení rodin s nevyléčitelně nemocným členem v terminálním stádiu poskytováním odborného sociálního poradenství v přirozením prostředí nebo v prostorách poradny
 • Dlouhodobou podporu a doprovázení rodin s nevyléčitelně nemocným členem v terminálním stádiu, kde se současně nachází nezletilé dítě, poskytování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi v přirozeném prostředí
 • Poskytování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi, u nichž je ohrožen vývoj dítěte v důsledku dopadů dlouhodobé krizové sociální situace, kterou rodiče nedokážou sami bez pomoci překonat, a u nichž existují další rizika ohrožení vývoje dítěte, a to v přirozeném prostředí tam, kde dosud nedostačovala kapacita soc. služby v základní síti
 • Poskytování odborného sociálního poradenství v přirozeném prostředí i v prostorách poradny, tam, kde dosud nepostačovala kapacita soc. služby v základní síti.

Cílem projektu je zlepšení sociální situace osob starších 18 let v oblasti jejich sociálního začleňování a předcházení sociálnímu vyloučení (udržení zaměstnání, bydlení informovanost, motivace k aktivnímu řešení své situace).

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

Co poskytujeme

 • Poskytujeme sociální a právní rady a informace dospělým lidem nad 18 let, kteří nemohou či neumějí řešit svoje problémy vlastními silami
 • Pomáháme lidem vyřešit jejich momentální krizovou situaci, zorientovat se v sociálních a právních systémech
 • Radíme lidem, jak si vyřídit sociální dávky a služby, sociální pojištění
 • Nabízíme jim informace, jak postupovat v pracovněprávních vztazích, v oblasti bydlení a hospodaření, rodinného práva, majetkoprávních vztahů, v problematice dluhů a exekucí, v ochraně spotřebitele
 • Pomáháme v orientaci ve zdravotnictví, ve školství a vzdělávání
 • Informujeme o právech obětí a pachatelů trestných činů, lidských a občanských právech, o právech a povinnostech cizinců
 • Jsme našim klientům k dispozici v krizových situacích, v případě mimořádných událostí a živelných pohrom

 Komu pomáháme

 • Obětem domácího násilí
 • Obětem trestných činů
 • Lidem bez přístřeší
 • Lidem v krizi
 • Rodinám s dítětem/dětmi
 • Seniorům
 • Osobám s chronickým duševním onemocněním
 • Osobám s tělesným postižením
 • Osobám ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
 • Osobám, které vedou rizikový způsob života, nebo jsou jím ohroženy

Navštivte nás (Boskovice, U lázní 1734 – bezbariérový přístup)
Pondělí                12:30-17:00
Úterý, čtvrtek     12:30-15:30
Středa                  12:30-16:00
Pátek                   10:00-11:30     12:30-15:00

Přijedeme za Vámi
Pondělí, středa, čtvrtek   7:00-11:30     12:30-15:30
Úterý                                    7:00-11:00
Pátek                                    8:00-10:00 

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI

Co poskytujeme

 • Rodinám s dětmi na Boskovicku pomáháme překonávat obtížné situace, které nejsou schopné zvládnout vlastními silami
 • Pracujeme v terénu, kdy za rodinami jezdíme domů nebo ambulantně, kdy rodiny dochází za námi
 • Ukazujeme rodinám, jak plnohodnotně trávit volný čas a upevňovat rodinné vztahy, jak se začlenit do svého okolí
 • Podporujeme rodiče ve výchově a vzdělávání dětí, pomáháme s přípravou na vyučování
 • Ukazujeme rodičům, jak pečovat o děti (např. úprava denního režimu, hygienických návyků, stravování)
 • Poskytujeme rodinám základní sociální poradenství, pomáháme jim při vyřizování sociálních dávek a zprostředkováváme další odbornou pomoc (psycholog, terapeut, právník)
 • Pomáháme rodinám předcházet sociálně patologickým jevům a vyrovnávat se s nimi (např. domácí násilí, závislosti, gamblerství)
 • Učíme rodiče řešit běžné denní záležitosti v chodu domácnosti, v hospodaření s penězi
 • Doprovázíme rodiče v situacích, ve kterých se cítí nejistí, případně mají potíže s komunikací (např. na jednání s úřadem práce, při hospitalizaci dítěte v nemocnici, při návštěvě školy, kojeneckého ústavu, dětského domova, při jednání s jinými úřady apod.)
 • Podporujeme a doprovázíme rodiny s nevyléčitelně nemocným členem v terminálním stádiu

Komu pomáháme

 • Nefunkčním rodinám
 • Neúplným rodinám
 • Rodinám se sociálně patologickými jevy (zpravidla nízkopříjmové rodiny nebo závislé na sociálních dávkách)
 • Rodinám, ve kterých žijí děti kojeneckého věku, děti a mladí lidé ohrožení společensky nežádoucími jevy (návykové látky, záškoláctví, šikana, rizikové chování) Rodinám, které se setkaly s domácím násilím
 • Rodinám, v nichž žijí lidé s rizikovým způsobem života

Přijedeme za Vámi
Pondělí              7:30 – 11:30     12:30 – 17:00
Úterý, středa    7:30 – 11:30     12:30 – 15:30
Čtvrtek              7:30 – 11:30      12:30 – 14:00
Pátek                 7:30 – 11:30

Poskytované služby jsou bezplatné.

 Vzhledem k tomu, že v této sociální službě pracují tři pracovnice, je možné zároveň pracovat s maximálně třemi klienty. Setkání trvá 1 hodinu. Posledního klienta přijme pracovník maximálně jednu hodinu před koncem provozní doby.

Odborné sociální poradenství
U Lázní 1734, 680 01 Boskovice
tel.: 516 411 583
e-mail: poradna.boskovice@blansko.charita.cz
vedoucí: Bc. Kateřina Korbelová, DiS.

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
U Lázní 1734, 680 01 Boskovice
tel.: 604 920 456
e-mail: sas.boskovice@blansko.charita.cz
vedoucí: Bc. Kateřina Korbelová, DiS.

Projekt Odborné sociální poradenství a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi pomáhají ohroženým osobám, registrační číslo projektu CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0007713, je financován z Evropského sociálního fondu.