Logo OPZ barevné

SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY - PĚKNÁ MODRÁ DOUBRAVICE

Identifikátor služby: 4396705
Název zařízení: Pěkná modrá Doubravice
Adresa: Soukopovo náměstí 91, Doubravice nad Svitavou
tel.: +420 515 538 565
mobil: +420 732 747 952
email: peknamodra@blansko.charita.cz

vedoucí zařízení : Petra Veselá

bankovní spojení: 15635631/0100,  VS 213

 


Kdo jsme

Pěkná modrá Doubravice - je zařízení Diecézní charity Brno - Oblastní charity Blansko.

V zařízení je v souladu se zákonem 108/2006 Sb. dle §67, a prováděcí vyhláškou 505, §32, O sociálních službách, realizována služba „Sociálně terapeutické dílny“. 

Aktuality

 • Najdete nás také na Facebooku, ke shlédnutí jsou tam například naše výrobky a další fotky.
 • Na další číslo časopisu Modré z nebe se můžete podívat zde: časopis 3.19..pdf

Poslání zařízení

Posláním služby je pomoc a podpora lidem s duševním onemocněním a lehkým mentálním postižením v rozvíjení a zdokonalování jejich pracovních a sociálních dovedností vedoucí k jejich samostatnosti.

Služba napomáhá jejich osobnímu rozvoji a posiluje jejich samostatné kompetence prostřednictvím vhodných pracovních činností.

Cílová skupina 

Osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s  lehkým mentálním postižením, osoby se zdravotním postižením ve věku od 18 do 64 let

Cíl zařízení

Cíle sociální služby

Cílem služby je uživatel, který je co nejvíce soběstačný, potřebuje minimum pomoci druhé osoby a je schopen začlenit se do běžného života.

Dalšími cíli služby

 • Je uživatel, který se zdokonaluje v práci, umí se v ní realizovat (dělá to, co ho baví, co umí a co ho rozvíjí).
 • Je uživatel, kterému pravidelný režim pomáhá zlepšovat nebo udržovat jeho duševní a tělesný stav.
 • Je uživatel, který je schopen spolupracovat v kolektivu a podle svých možností dokáže komunikovat o svých potřebách.
 • Je uživatel, který je maximálně samostatný při péči o vlastní osobu.

Provozní doba

Pondělí – pátek  9.00 – 15.00 hodin

Kritéria pro přijetí nového uživatele

 • Žadatel odpovídá cílové skupině služby
 • Zdravotní stav žadatele, není v rozporu s bezpečným a účelným poskytováním sociální služby (konzultace s lékařem)

Zájemce o službu je odmítnut z důvodů

Poskytovatel sociálních služeb může odmítnout uzavřít smlouvu za podmínek určených zákonem č. 108/2006 Sb. O sociálních službách.

 • Zařízení neposkytuje sociální službu, o kterou zájemce žádá.
 • Nesplňuje podmínky pro  cílovou skupinu.
 • Z důvodu zdravotního stavu, který není stabilizovaný, vyžaduje neustálou zdravotnickou péči,nebo je nositelem infekční choroby.
 • Zájemce neprokáže, že jeho zdravotní stav nebrání bezpečnému  a účelnému poskytnutí služby.
 • Kapacita služby je naplněna - žadatel je  zapsán do evidence zájemců o službu.
 • Žádá-li zájemce o poskytnutí téže sociální služby, kterou mu již poskytovatel vypověděl z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí.
 • Zájemce není schopen  službu využít

Zásady poskytovaní služeb

 •  Zapojení uživatele do spolurozhodování o průběhu sociální služby

      Uživatelé mají možnost na společném setkání plánovat aktivity a průběh služby.

 •  Respekt k osobnosti uživatele  

  Uživatel je akceptován i se zvláštnostmi svého projevu, které jsou podmíněny jeho omezením

 • Zohlednění momentálního stavu a možností uživatele a přizpůsobení aktivit  

  Uživatel sám rozhoduje o tom, do jaké míry se zapojí do činností dne.

Nabídka služeb

Základní činnosti poskytované ze zákona:

 (1) Základní činnosti při poskytování sociálních služeb dle § 67 zákona 108/2006 a § 32 prováděcí vyhlášky 505/2006 v sociálně terapeutických dílnách se zajišťují v rozsahu těchto úkonů

a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

pomoc při běžných úkonech osobní hygieny,

b) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

1.. pomoc při přípravě stravy přiměřené době poskytování služby

c) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování:

1. nácvik oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,

2. nácvik přesunu na vozík a z vozíku,

d) podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností:

1. nácvik a upevňování motorických, psychických, sociálních a pracovních schopností a dovedností,

2. pomoc při obnovení nebo upevnění, zprostředkování kontaktu s přirozeným sociálním prostředím.

Služba uživatelům nabízí

 • Podporu při vytváření a zdokonalování pracovních návyků a dovedností v keramické, šicí a pracovní dílně, kuchyni, na zahradě a při údržbě areálu
 • Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování
 • Pravidelný režim, pravidelnou činnost, která by mohla pomoci stabilizovat jeho duševní či tělesný stav
 • Prostor pro různé kreativní činnosti, kde se může uživatel realizovat a naučit se něco nového
 • Pomoc při přípravě stravy
 • Pomoc při osobní hygieně, nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • Informace a podporu spojenou s využíváním veřejných služeb a možnostmi trávení volného času
 • Zprostředkování psychologické a duchovní služby
 • Základní sociální poradenství
 • Podpora při rozvoji a posilování psychických funkcí – např. paměti, pozornosti, myšlení apod.
 • Podpora při rozvoji fyzických schopností a dovedností
 • Podpora při nácviku komunikace, jednání s lidmi a spolupráce.
 • Podpora při práci na PC a s tiskárnou


Služby poskytujeme ambulantní formou.


Projekt Zajištění vybraných služeb sociální prevence na území Jihomoravského kraje, registrační číslo
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0007741 je financován z Evropského sociálního fondu, Státního rozpočtu ČR a rozpočtu Jihomoravského kraje