ODLEHČOVACÍ SLUŽBA

Identifikátor služby: 9236152
Zařízení poskytovatele: Odlehčovací služba
Adresa: Sadová 2, 678 01 Blansko
tel.: +420 516 410 825
mobil: +420 737 231 955
vedoucí zařízení: Jarmila Růžičková
e-mail: odlehcovaci@blansko.charita.cz
IČO: 44 99 02 60
Bankovní spojení: KB číslo účtu 15635631/0100, VS 227
Provozní doba - poskytování péče v terénu: pondělí - neděle: 7:00 - 20:00
Provozní doba kanceláře (objednání služby) - pondělí - pátek: 7:00 - 15:30

 ___________________________________________________________________ 

ŽÁDOST OS - ke stažení.pdf

CENÍK OS - ke stažení.pdf

VNITŘNÍ PRAVIDLA OS - ke stažení.pdf

___________________________________________________________________

 

KDO JSME A KOMU SLOUŽÍME

Charakteristika odlehčovací služby

Odlehčovací služba je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je pečováno v jejich přirozeném domácím prostředí. 

Působnost služby je po celém okrese Blansko.

Okruh osob

·         osoby se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby

O CO USILUJEME

Poslání

Posláním Odlehčovací služby je zajistit v Blanenském okresu lidem všech věkových kategorií se sníženou soběstačností kvalitní péči vycházející z jejich potřeb a zvyklostí, odlehčit pečujícím osobám od pečování a přispět tak k fyzické a psychické pohodě uživatelů i pečujících osob.

Cíl

Cílem Odlehčovací služby je pomáhat lidem v domácím prostředí v těch úkonech, které nejsou z důvodu snížené soběstačnosti schopni sami zvládat a jsou tak odkázáni na pomoc druhých.

CO POSKYTUJEME

Odlehčovací služba Blansko vám poskytne tyto základní činnosti dle zákona č. 108/2006 Sb. § 44, v rozsahu jednotlivých úkonů dle vyhlášky 505/2006 Sb. § 10:

1.     Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

·      pomoc a podpora při podávání jídla a pití

·      pomoc při oblékání a svlékání, včetně speciálních pomůcek

·      pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

·      pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru

2.     Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

·      pomoc při úkonech osobní hygieny

·      pomoc při základní péči o vlasy a nehty

·      při použití WC

3.     Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

·      zajištění stravy v přiměřené době poskytování služby odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování

·      pomoc při přípravě stravy v přiměřené době poskytování služby

4.     Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

·      doprovázení do školy, školského zařízení, k lékaři, do zaměstnání, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci, instituce poskytující veřejné služby a jiné navazující sociální služby a doprovázení zpět

·      pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktů s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob

 

5.     Sociálně-terapeutické činnosti

·      socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob

6.     Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí

·      pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů

·      pomoc při vyřizování běžných záležitostí

7.     Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

·      nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností

·      podpora při zajištění chodu domácnosti

KDY VÁM MŮŽEME PÉČI POSKYTOVAT

Odlehčovací služba je vám k dispozici každý den a to v níže uvedených časech:

Pondělí - neděle – 7.00 – 20.00 hod

Ve výjimečných případech je možno individuálně se domluvit na čase dle vašich potřeb.

JAKÝCH ZÁSAD SE DRŽÍME

1.  Individuální přístup

·         Ke každému klientovi přistupujeme individuálně, vycházíme z jeho individuálních potřeb a zvyklostí a přizpůsobujeme se jeho tempu.

·         S každým klientem pracujeme s úctou a pochopením, se zájmem o jeho osobu, dbáme na zachování jeho důstojnosti.

·         Pracujeme s empatií, tj. snažíme se klientovi porozumět, nasloucháme mu.

2.  Respektování

·         V Odlehčovací službě dbáme na respekt, tzn. bereme ohled jeden na druhého, neškodíme si fyzicky ani psychicky, a to jak mezi pracovníky navzájem, tak ve vztahu pracovník a klient. Respektujeme vzájemně svá práva i povinnosti.

·         Respektujeme jedinečnost každého člověka, tzn. že službu poskytujeme všem potřebným, bez rozdílu rasy, barvy pleti, náboženského přesvědčení či víry.

·         Respektujeme volbu rozhodnutí klientů, sami si říkají, jak a kdy chtějí, aby jim byla péče poskytována.

3.  Kvalitní služba, profesionalita

·         V Odlehčovací službě pracují vyškolení pracovníci, kteří svými znalostmi, dovednostmi a profesionálním přístupem kladně doplňují tým pracovníků a dbají tak na kvalitní poskytování služby, s ohledem na potřeby a přání klientů.

·         Samozřejmostí služby je mlčenlivost pracovníků.