EMANUEL DOUBRAVICE - TÝDENNÍ STACIONÁŘ

Identifikátor služby: 842 7601
Zařízení poskytovatele: Emanuel Doubravice
Adresa: Soukopovo náměstí 453,
679 11 Doubravice nad Svitavou
tel.: 739 389 226
Vedoucí zařízení: Bc. Hana Tenorová, tel.: 739 389 165                                                                                            
email: emanuel.doubravice@blansko.charita.cz 
web: www.blansko.charita.cz

Bankovní spojení: KB 15635631/0100, VS 216 

Provozní doba: 
Po           7.00 – 00.00 hod.
Út            00.00 – 24.00 hod.
St            00.00 – 24.00 hod.
Čt            00.00 – 24.00 hod.
Pá            00.00 - 15.00 hod.


Poslání

Posláním Týdenního stacionáře Emanuel v Doubravici nad Svitavou je poskytnout lidem popsaným v okruhu osob službu, jejímž smyslem je na základě individuálních potřeb, možností a zájmů uživatelů, dosahovat co nejvyšší míry samostatnosti.

Upevňováním získaných návyků uživatelů a rozvojem jejich specifických schopností a dovedností.

 

Cíl služby

  • Umožnit uživatelům stát se součástí přirozeného místního společenství.
  • Udržení a posílení schopností a dovedností uživatele, které vedou k co největší samostatnosti
  • Zajištění základních potřeb uživatele, které si nemůže zabezpečit samostatně, jako například pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osbní hygienu, poskytnutí stravy a ubytování, pomoc při oblékání apod.
  • Uživatel, který má zajištěny a vyřešeny oprávněné zájmy

Cílová skupina

Okruhem osob jsou lidé se středně těžkým až těžkým mentálním postižením a kombinovaným postižením, s poruchami autistického spektra, kteří dosáhli šestnáctého roku věku do 64 let a o které se nemohou postarat rodinní příslušníci či nemohou využít terénních či ambulantních nebo jiných pobytových sociálních služeb.

Naším uživatelem může být člověk, jenž je schopen se s pomocí rodinných příslušníků či jiných sociálních služeb dopravit do zařízení Týdenní stacionář Emanuel v Doubravici nad Svitavou.

V současné době nejsme schopni poskytnout službu lidem, kteří jsou trvale upoutaným na lůžko či invalidní vozík, jejich zdravotní stav vyžaduje specifickou zdravotní péči, trpí psychiatrickou poruchou. Dále pak pokud byl zájemce během posledního půl roku z důvodu porušování povinností vypovězen z téže služby, o kterou žádá.

Zásady a principy

  • Respekt, samostatnost - usilujeme o partnerský a rovnocenný přístup
  • Individuální přístup - aktivity přizpůsobujeme uživatelovým potřebám
  • Důstojnost - uživatelům poskytujeme služby v takové formě, aby zachovaly jejich lidskou důstojnost
  • Partnerský přístup - uživatel je vždy rovnocenným partnerem s přihlédnutím k jeho mentálním schopnostem
  • Týmová práce

Kapacita týdenního stacionáře Emanuel Doubravice je 9 uživatelů.

Úhrada za službu

Úhrada za poskytovanou službu je stanovena v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. a s vyhláškou č. 505/2006 Sb. v platném znění. Stanovení úhrady za službu je nedílnou součástí Smlouvy o poskytování sociální služby.

 

Budova a areál Týdenního stacionáře Emanuel Doubravice
 DoubraviceDoubravice

 

______________________________________________________________________________________

V roce 2017 byla služba financována z rozpočtu JmK, měst Boskovice a Blanska, městyse Svitávka, města Jevíčka, MČ Brno - Kníničky, města Brna.