EMANUEL DOUBRAVICE - TÝDENNÍ STACIONÁŘ

Identifikátor služby: 842 7601
Zařízení poskytovatele: Emanuel Doubravice
Adresa: Soukopovo náměstí 453,
679 11 Doubravice nad Svitavou
tel.: 739 389 226
Vedoucí zařízení: Bc. Hana Tenorová, tel.: 739 389 165                                                                                            
email: emanuel.doubravice@blansko.charita.cz 
web: www.blansko.charita.cz

Bankovní spojení: KB 15635631/0100, VS 216 

Provozní doba: 
Po           7.00 – 00.00 hod.
Út            00.00 – 24.00 hod.
St            00.00 – 24.00 hod.
Čt            00.00 – 24.00 hod.
Pá            00.00 - 15.00 hod.


Poslání

Poslání služby Týdenního stacionáře v Doubravici nad Svitavou je poskytovat lidem se středně těžkým až těžkým mentálním postižením a s kombinovaným postižením službu, jejímž smyslem je na základě svých individuálních potřeb, možností a zájmů, dosahovat co nejvyšší míry samostatnosti. Upevňováním získaných návyků uživatelů a rozvojem jejich specifických schopností a dovedností se snažíme podporovat jejich samostatnost a soběstačnost. Za účelem posilování orientace ve společnosti zprostředkováváme uživatelům kontakt se společenským prostředím, čímž jim pomáháme co nejvíc žít běžným způsobem života.

 

Cíl služby

  • Umožnit uživatelům zůstat součástí přirozeného místního společenství a žít v co největší možné míře běžným způsobem života 
  • Udržení a posílení schopností a dovedností uživatele, které vedou k co největší samostatnosti
  • Zajištění základních potřeb uživatele, které si nemůže zabezpečit samostatně
  • Uživatel, který má zajištěny a vyřešeny oprávněné zájmy

Cílová skupina

Okruhem osob jsou lidé se středně těžkým až těžkým mentálním postižením a kombinovaným postižením, kteří dosáhli šestnáctého roku věku do 64 let a o které se nemohou postarat rodinní příslušníci či nemohou využít terénních či ambulantních nebo jiných pobytových sociálních služeb.

Naším uživatelem může být člověk, jenž je schopen se s pomocí rodinných příslušníků či jiných sociálních služeb dopravit do zařízení Týdenní stacionář Emanuel v Doubravici nad Svitavou.

V současné době nejsme schopni poskytnout službu lidem, kteří jsou trvale upoutaným na lůžko či invalidní vozík, jejich zdravotní stav vyžaduje specifickou zdravotní péči, trpí psychiatrickou poruchou. Dále pak pokud byl zájemce během posledního půl roku z důvodu porušování povinností vypovězen z téže služby, o kterou žádá.

Zásady a principy

  • Respekt, samostatnost
  • Individuální přístup
  • Důstojnost
  • Partnerský přístup 
  • Týmová práce

Kapacita týdenního stacionáře Emanuel Doubravice je 9 uživatelů.

 

 

Budova a areál Týdenního stacionáře Emanuel Doubravice
 DoubraviceDoubravice

 

______________________________________________________________________________________

V roce 2017 byla služba financována z rozpočtu JmK, měst Boskovice a Blanska, městyse Svitávka, města Jevíčka, MČ Brno - Kníničky, města Brna.