CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB EMANUEL BOSKOVICE

Identifikátor služby: 164 2122
Zařízení poskytovatele: Centrum denních služeb Emanuel
Adresa: U Lázní 1734, 680 01 Boskovice
Vedoucí zařízení: Bc. Alice Fialová
tel.: +420 516 454 604
mobil: + 420 737 230 850
email: emanuel.boskovice@blansko.charita.cz
Bankovní spojení: KB 15635631/0100, VS 206
Provozní doba: pondělí - pátek 7.00 - 15.30


 

Posláním sociální služby

Posláním sociální služby Centra denních služeb je poskytovat denní pobyt lidem s mentálním postižením a s kombinovaným postižením z Boskovic a jejich okolí. Prostřednictvím plnění Individuálních plánů zdokonalují uživatelé služby své dovednosti a znalosti vedoucí k naplnění jejich osobních cílů. K tomu využívají takové činnosti, které napomáhají sociálnímu učení, upevňování volních vlastností, rozvoji samostatnosti, a které přispívají k aktivnímu a zajímavému naplnění jejich dne. Služba je zaměřena na rozvoj individuality každého uživatele, na upevnění jeho lidské důstojnosti, na rozšíření jeho osobních vlastností, a na začleňování uživatelů do běžné společnosti.

Cíl služby

Cílem Centra denních služeb je pomoc při rozvíjení osobnosti uživatele, jeho schopností a dovedností s ohledem na jeho specifické potřeby, podpora při upevňování jeho hygienických návyků, vedení uživatele k samostatnosti, zvyšování jeho sociální adaptability a zdokonalování prvků komunikace.

Cílová skupina

Cílovou skupinu uživatelů tvoří lidé s kombinovaným, mentálním, tělesným a zdravotním postižením středního a těžkého stupně postižení.

Poskytované služby

-          pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,

-          poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,

-          výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,

-          zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

-          sociálně terapeutické činnosti,

-          pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Principy poskytování služby

-          respektování práv uživatelů

-          zachování lidské důstojnosti uživatelů

-          individuální přístup ke každému uživateli

-          posilování sociálního začleňování

-          jednání v zájmu uživatelů

V rámci pravidelných týdenních činností si uživatelé mohou vybírat z této nabídky aktivit:

-          hry a aktivity pro rozvoj osobnosti

-          společenské hry

-          činnosti pro rozvoj jemné motoriky

-          sportovní a pohybové aktivity

-          účast na hudebních a sportovních soutěžích

-          výtvarná činnost

Dále nabízíme:

-          poznávací výlety

Kapacita Centra denních služeb je 15 uživatelů.

Provozní doba zařízení je pondělí až pátek od 7:00h – 15:30h.

Služba se poskytuje osobám za úhradu v souladu se zákonem 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláškou MPSV ČR 505/2006 Sb. v platném znění.