Logo OPZ barevné

 

SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY BETANY BOSKOVICE (STD)

identifikátor služby: 8437086
zařízení poskytovatele: Betany Boskovice
adresa: Dukelská 68/12a, 680 01 Boskovice
vedoucí zařízení: Mgr. Irena Přibylová
tel.: +420 516 452 147
mobil: + 420 732 716 582
e-mail: betany.boskovice@blansko.charita.cz, irena.pribylova@blansko.charita.cz

bankovní spojení: KB 15635631/0100, VS 207
provozní doba: pondělí – pátek  6.30 – 15.00 hod.


Poslání

Posláním Sociálně terapeutických dílen je nabídnout lidem s mentálním a kombinovaným postižením podporu a bezpečné zázemí pro rozvíjení a zdokonalování jejich sociálních a pracovních dovedností.

Cílem služby

Cílem služby je uživatel, který je co nejvíce soběstačný a potřebuje minimum pomoci druhé osoby.

Dalšími cíli služby:

 • Je uživatel, který pokládá práci za užitečnou, vykonává ji a umí se v ní realizovat (dělá to, co ho baví, co umí a co ho rozvíjí).
 • Je uživatel, kterému pravidelný režim pomáhá zlepšovat nebo udržovat jeho duševní a tělesný stav.
 • Je uživatel, který je schopen spolupracovat v kolektivu a podle svých možností dokáže komunikovat o svých potřebách.
 • Je uživatel, který je maximálně samostatný při péči o vlastní osobu.

Cílová skupina a věková kategorie

Služba Sociálně terapeutických dílen je určena pro osoby od 16 let (po ukončení povinné školní docházky) do 64 let s mentálním postižením lehkého a středního stupně a kombinovaným postižením, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby.

Charakteristika cílové skupiny

Osoby s mentálním postižením lehkého a středního stupně a kombinovaným postižením v nepříznivé sociální situaci:

 • uživatel by chtěl pracovat, ale nemá osvojeny pracovní a sociální návyky, chce se je naučit a ověřit si, zda by mohl pracovat,
 • uživatel by chtěl pracovat, ale má určitá duševní a tělesná omezení, a proto chce zjistit, zda by pracovat mohl,
 • uživatel nemá pravidelný režim, pravidelnou činnost, která by mohla pomoci stabilizovat jeho duševní a tělesný stav,
 • uživatel se rád věnuje různým kreativním činnostem, ale nemá prostor tyto činnosti někde realizovat a naučit se něco nového.

Principy poskytování sociální služby

 • Přiměřené komunikace – u uživatelů dbáme na rozvoj komunikačních schopností a dovedností a jejich použití v běžném životě
 • Princip rovnosti – všichni uživatelé mají stejnou možnost pomoci a podpory vzhledem k jejich potřebám
 • Respektu osobnosti každého uživatele
 • Princip týmové práce – dbáme na vzájemnou spolupráci mezi pracovníky a uživateli
 • Princip posilování silných stránek – pracovníci uživatelům poskytují takovou podporu, která posiluje jejich silné stránky a nevede či neprohlubuje závislost na druhé osobě

Kapacita

20 uživatelů denně (z toho 3 osoby na vozíku)

Kritéria pro přijetí nového uživatele

 • Žadatel odpovídá cílové skupině služby
 • Zdravotní stav žadatele, není v kolizi s bezpečným a účelným poskytováním sociální služby (konzultace s lékařem)

Zájemce o službu je odmítnut z důvodů

Poskytovatel sociálních služeb může odmítnout uzavřít smlouvu za podmínek určených zákonem č. 108/2006 Sb. O sociálních službách.

 • Neposkytuje sociální službu, o kterou žádá.
 • Nespadá do cílové skupiny.
 • Z důvodu zdravotního stavu, který vyžaduje nepřetržitou zdravotní péči, nebo které mají duševní onemocnění, které by bylo v kolizi s bezpečným a účelným poskytováním služby a osobám, které jsou trvale upoutány na lůžko.
 • Plné kapacity služby.
 • Žádá-li zájemce o poskytnutí téže sociální služby, kterou mu již poskytovatel vypověděl z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí.

Místo poskytování služby

Sociálně terapeutické dílny Betany Boskovice
Dukelská 68/12a
680 01 Boskovice

Poskytovaná služba je v dosahu autobusové zastávky "U kapličky" směrem na Prostějov.

Provozní doba

Služba je poskytována od pondělí do pátku od 6.30 do 15.00 hodin. Není poskytována v sobotu, neděli a ve státní svátky. 
V případě nezájmu všech uživatelů o službu v týdnu mezi Vánočními svátky a Novým rokem je zařízení v daném termínu uzavřeno. Oznámení je zveřejněno vždy do 20.12. aktuálního roku na webové adrese zařízení.

Uživatelům nabízíme

 • Podporu při vytváření a zdokonalování pracovních návyků a dovedností v keramické, šicí a pracovní dílně, kuchyni, na zahradě a při údržbě areálu
 • Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování
 • Pravidelný režim, pravidelnou činnost, která by mohla pomoci stabilizovat jeho duševní či tělesný stav
 • Prostor pro různé kreativní činnosti, kde se může uživatel realizovat a naučit se něco nového
 • Poskytnutí stravy (svačina, oběd)
 • Informace a podporu spojenou s využíváním veřejných služeb a možnostmi trávení volného času odpovídajícím věku.
 • Zprostředkování psychologické a duchovní služby

Úhrada za služby

Výše úhrad za poskytované sociální služby se řídí zákonem 108/2006 Sb., § 72, písmeno l, a vyhláškou 505/ 2006 Sb., § 32, ve znění pozdějších předpisů. Výše úhrady je uvedena v ceníku.

Kde můžete získat informace o službě

 • základní informace jsou zveřejněny zde na webových stránkách www.blansko.charita.cz
 • na stránkách registru MPSV
 • v zařízení Betany
 • z informačního letáku o službě

Ke stažení:

ŽÁDOST O SOCIÁLNÍ SLUŽBU.pdf

PŘÍLOHA K ŽÁDOSTI O SOCIÁLNÍ SLUŽBU - VYJÁDŘENÍ LÉKAŘE.pdf

Projekt Zajištění vybraných služeb sociální prevence na území Jihomoravského kraje, registrační číslo
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0007741 je financován z Evropského sociálního fondu, Státního rozpočtu ČR a rozpočtu Jihomoravského kraje