Logo OPZ barevné

 

SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY BETANY BOSKOVICE (STD)

identifikátor služby: 8437086
zařízení poskytovatele: Betany Boskovice
adresa: Dukelská 68/12a, 680 01 Boskovice
vedoucí zařízení: Mgr. Irena Přibylová
tel.: +420 516 452 147
mobil: + 420 732 716 582
e-mail: betany.boskovice@blansko.charita.cz, irena.pribylova@blansko.charita.cz

bankovní spojení: KB 15635631/0100, VS 207
provozní doba: pondělí – pátek  6.30 – 15.00 hod.


Poslání

Jsme tady pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením, kterým poskytujeme podporu a bezpečné zázemí pro rozvíjení a zdokonalování jejich sociálních a pracovních dovedností.

Cíl služby

Cílem služby je uživatel, který má získány, zachovány či prohloubeny pracovní a sociální dovednosti a návyky.

Dílčí cíle:

 • Je uživatel, který je zapojen do pracovních činností a považuje práci za důležitou součást svého života.
 • Je uživatel, kterému pravidelný režim zlepšil nebo udržuje jeho duševní a tělesný stav.
 • Je uživatel, který spolupracuje v kolektivu a komunikuje o svých potřebách.
 • Je uživatel, který je maximálně samostatný při péči o vlastní osobu.

Cílová skupina a věková kategorie

Služba Sociálně terapeutických dílen je určena pro osoby s mentálním postižením lehkého a středního stupně nebo v jeho kombinaci s tělesným postižením. Službu je určena pro lidi od 16 let (po ukončení povinné školní docházky) do 64 let s trvalým bydlištěm v Jihomoravském kraji.

Charakteristika nepříznivé sociální situace

 • uživatel by chtěl pracovat, ale nemá osvojeny potřebné návyky, chce se je naučit a ověřit si, zda má předpoklady pro vykonávání zaměstnání
 • uživatel nemá pravidelný režim, pravidelnou činnost, která by mohla pomoci stabilizovat jeho duševní a tělesný stav
 • uživatel se rád věnuje různým pracovním činnostem, ale nemá prostor tyto činnosti někde realizovat a naučit se něco nového

Principy poskytování sociální služby

 • Přiměřené komunikace – s uživateli komunikujeme v souladu s jejich komunikačními schopnostmi a dovednostmi.
 • Rovnosti – všichni uživatelé mají stejné právo na individuální pomoc a podporu vycházejících z jejich potřeb.
 • Respektu – respektujeme jedinečnost každého z našich uživatelů a snažíme se tento princip uplatňovat ve všech mezilidských vztazích v zařízení.
 • Spolupráce – dbáme na vzájemnou spolupráci mezi pracovníky a uživateli. Uživatele zapojujeme do rozhodování a plánování průběhu služby, vysvětlujeme důvody, hledáme kompromisy.
 • Posilování silných stránek – pracovníci uživatelům poskytují takovou podporu, která posiluje jejich silné stránky a nevede či neprohlubuje závislost na druhé osobě.

Uživatelům nabízíme

 • Pomoc při osobní hygieně, nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování
 • Podporu při vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností
 • Základní sociální poradenství

Kapacita

Okamžitá kapacita 20 uživatelů
Počet celkem přijatých uživatelů do služby se odvíjí od personálních a prostorových možností.

Zájemce o službu je odmítnut z důvodů

Poskytovatel sociálních služeb může odmítnout uzavřít smlouvu za podmínek určených zákonem č. 108/2006 Sb. O sociálních službách:

 • Neposkytuje sociální službu, o kterou zájemce žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob.
 • Nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí služby.
 • Žádá-li osoba o poskytnutí téže sociální služby, kterou mu již poskytovatel vypověděl z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí.

Místo poskytování služby

Sociálně terapeutické dílny Betany Boskovice
Dukelská 68/12a a 708
680 01 Boskovice

Poskytovaná služba je v dosahu autobusové zastávky "U kapličky" směrem na Prostějov.

Provozní doba

Služba je poskytována od pondělí do pátku od 6.30 do 15.00 hodin. Služba není poskytována o sobotách, nedělích a ve dnech státních svátků.

V případě nezájmu všech uživatelů o službu v týdnu mezi Vánočními svátky a Novým rokem je zařízení v daném termínu uzavřeno. Oznámení je zveřejněno vždy do 20.12. aktuálního roku na webové adrese zařízení.

Úhrada za služby

Výše úhrad za poskytované sociální služby se řídí zákonem 108/2006 Sb., § 72, písmeno l, a vyhláškou 505/ 2006 Sb., § 32, ve znění pozdějších předpisů. Výše úhrady je uvedena v ceníku.

Kde můžete získat informace o službě

Ke stažení:

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO SOCIÁLNÍ SLUŽBY.pdf

PŘÍLOHA K ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ DO SOCIÁLNÍ SLUŽBY.pdf

 

Projekt Zajištění vybraných služeb sociální prevence na území Jihomoravského kraje, registrační číslo
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0007741 je financován z Evropského sociálního fondu, Státního rozpočtu ČR a rozpočtu Jihomoravského kraje