Logo OPZ barevné

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI

Identifikátor služby: 9685721
Zařízení poskytovatele: Centrum "PRO" Boskovice
Adresa: U Lázní 1734, 680 01 Boskovice
mob.: 604 920 456
Vedoucí zařízení:  Mgr. Lucie Doležalová
e-mail: sas.boskovice@blansko.charita.cz
IČO: 44 99 02 60
Bankovní spojení: KB číslo účtu 15635631/0100, VS 205

____________________________________________________________________________________

AKTUALITY


Poslání

Posláním Centra “PRO“ Boskovice – Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - je návrat rodin s dětmi do běžného života, předcházení kriminality dětí a mládeže na Boskovicku (obvod obecního úřadu obce s rozšířenou působností). Podporujeme a pomáháme rodičům ve zvládání obtížných životních situací. Rodinu podporujeme v její samostatnosti a funkčnosti.

Cíle

Obecný cíl:

Cílem služby je minimalizace rizik souvisejících se způsobem života rodičů a jejich dětí a rozvoj kompetencí pro samostatný život. Rizika hrozící uživatelům určujeme a dosažení cílů služby vyhodnocujeme v rámci individuálního plánování.

Specifické cíle:

 • Rodina, která zvládá běžné denní záležitosti
 • Rodina, která zvládá hospodaření s penězi
 • Rodina, která se orientuje v sociálním systému a zvládá jednat s úřady a institucemi
 • Rodina, která zvládá standardní péči a výchovu dítěte
 • Rodina, která smysluplně využívá volný čas a je zapojená do společenského života v regionu

Cílové skupiny

Nefunkční rodiny, neúplné rodiny, rodiny se sociálně patologickými jevy, zpravidla nízkopříjmové a závislé na sociálních dávkách, ve kterých žijí

 • děti kojeneckého věku
 • děti a mládež ohrožené společensky nežádoucími jevy
 • oběti domácího násilí (členové rodiny)
 • osoby v krizi (rodiny s dětmi)
 • osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy (rodiny s dětmi)

Okruhy osob, pro které je služba určena (věková struktura)

 • děti kojeneckého věku (do 1 roku)
 • děti předškolního věku (do 6 let)
 • mladší děti (7 - 10 let)
 • starší děti (11-15 let)
 • dorost (16 - 18 let)
 • mladí dospělí (19 - 26 let)
 • dospělí (27 - 64 let)

Komu není služba určena:
Osobám starším 65 let
Osobám omezených ve svéprávnosti
Osobám (jednotlivcům) bez dětí
Osobám, které nespadají pod působnost obecního úřadu obce s rozšířenou působností

Forma poskytování sociální služby

Službu poskytujeme terénně a ambulantně v regionu Boskovicka.

Ambulantní forma služby:

Pá: 7:30 – 11:30

Terénní forma služby:

Po: 7:30 – 11:30       12:30 - 15:30

Út: 7:30 – 11:30        12:30 - 15:30

Okamžitá kapacita uživatelů/rodin:

 • ambulantní forma poskytování soc. služby: 2 rodiny
 • terénní forma poskytování soc. služby: 2 rodiny

Principy služby

Principy služby vycházejí z následujících zdrojů: Listina základních práv a svobod, Zákon o sociálních službách, Kodex Charity ČR, Etický kodex sociálních pracovníků ČR.

V naší práci s uživateli klademe důraz na lidský vztah, bezpečný prostor a aktivity, jež vedou k přebírání odpovědnosti za svůj život, k posilování kompetencí a doprovázení, jež povedou k co nejvíce samostatnému životu uživatelů.

Bezplatnost služby

Služba je pro uživatele bezplatná.

Anonymita služby

Služba je poskytována i těm osobám, které nechtějí zveřejnit svou identitu.

 Rovnost

Uživatel a pracovník jsou si v hodnotě jakožto lidské bytosti rovni. Služby jsou poskytovány bez rozdílu pohlaví, rasy, náboženství, politické příslušnosti, sexuální orientace nebo na to, jakým způsobem se podílí na životě společnosti.

Individuální přístup k uživatelům

Služba vychází z individuálních potřeb uživatelů, podporuje uplatňování jejich vlastní vůle, cílů a představ a vede k převzetí zodpovědnosti za vlastní život a doprovázení uživatelů, k samostatnosti uživatelů a jejich sociálnímu začleňování.

Podpora vhodného výchovného prostředí pro dítě

Podpora všestranného harmonického rozvoje dítěte v rodině v rámci práva dítěte na příznivý rozvoj.

Důvěrnost sdělení

Bez souhlasu uživatele nejsou poskytovány žádné informace s výjimkou zákonné oznamovací povinnosti.

Vstřícnost

Zaměstnanci vycházejí vstříc člověku ocitajícímu se v nouzi, podporují jej nebo mu pomáhají řešit situaci v jeho prospěch.

Nabízíme a poskytujeme

 • podpora rodičů v dovednostech a schopnostech pečovat o dítě (např. úprava denního režimu, nácvik hygienických návyků, úprava stravovacího režimu, smysluplné trávení volného času apod.)
 • podpora rodičů ve schopnostech starat se o chod domácnosti, včetně hospodaření s financemi

 • podpora a pomoc při vyřizování soc. dávek, na které mají rodiny nárok

 • možnost doprovodu rodičů (s dítětem či bez něj) v situacích, v nichž jsou rodiče nejistí, případně mají komunikační potíže (např. doprovod na jednání s úřadem práce, při hospitalizaci dítěte v nemocnici, při návštěvě školy, kojeneckého ústavu, dětského domova, při jednání s jinými úřady apod.)

 • v odůvodněných případech doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři, na zájmové aktivity a doprovázení zpět

 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti – individuální přístup k rodině, podpora pro přiměřené vzdělání dítěte

 • zprostředkování další odborné pomoci (psycholog,terapeut, právník)

 • minimalizování  a předcházení sociálně patologických  jevům v rodinách (domácí násilí, alkoholismus, braní drog, hra na automatech, apod.)

 • základní sociální poradenství pro rodiče, příp. prarodiče nebo jiné příbuzné, kteří mají dítě v péči


Projekt VYBRANÉ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PREVENCE NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE,
REG. Č.: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0007741 je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt se zaměřuje na zajištění dostupnosti sociálních služeb a poskytování vybraných sociálních služeb sociální prevence na území Jihomoravského kraje. Věnuje se cílovovým skupinám osob, které jsou ohroženy sociálním vyloučením a jsou znevýhodněny na trhu práce.