Logo OPZ barevné

SOCIÁLNÍ SLUŽBA AZYLOVÉ DOMY

Identifikátor služby: 9978647

Zařízení poskytovatele: Centrum "PRO" Boskovice

Adresa: Dukelská 2265/12b, 680 01 Boskovice

Tel.: +420 516 411 966

Mobil: +420 737 230 843

Vedoucí zařízení: Bc. Jana Augustinová

E-mail: matka-dite.boskovice@blansko.charita.cz

IČO: 44 99 02 60

Bankovní spojení: KB číslo účtu 15635631/010, VS 212

 

Služba je realizována v rámci projektu: Zajištění vybraných služeb sociální prevence v Jihomoravském kraji.

 


Dokumenty ke stažení:

Žádost o ubytování.pdf  Žádost o ubytování.doc
Potvrzení o zdravotním stavu.pdf
Ceník úhrady za poskytování sociální služby.pdf

Poslání

Posláním sociální služby Azylové domy je poskytnout ubytování matkám/ženám s dítětem/dětmi a těhotným ženám (dále jen matky/ženy s dětmi), které se ocitly v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Nabízet jim individuální pomoc a podporu, aby s využitím vlastních schopností vyřešily svou sociální situaci. 

Cíl

Cílem této služby je, aby se matky/ženy s dětmi, dokázaly postarat o sebe a své děti (zajistit základní potřeby dětí, dbát na dodržování školní docházky, zvládat vedení domácnosti), zajistit a vést samostatný plnohodnotný život v běžné společnosti (mít bydlení, zajistit si příjem - umět si vyřídit sociální dávky nebo mít práci, umět hospodařit s penězi).

Poskytované činnosti (dle vyhlášky č. 505/2006 Sb. §22 o sociálních službách):

 • pomoc při zajištění stravy
  vytvořit podmínky pro samostatnou přípravu nebo pomoc s přípravou strav

 • ubytování
  poskytnout ubytování na dobu zpravidla nepřevyšující 1 rok umožnit celkovou hygienu těla,
  vytvořit podmínky pro zajištění úklidu, praní a žehlení osobního prádla, výměnu  ložního prádla
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
  pomoc při vyřizování osobních záležitostí
  pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a podpora při dalších aktivitách, podporujících sociální začleňování osob
 • základní sociální poradenství

Cílové skupiny

 • matky/ženy s dětmi, těhotné ženy od 18 let věku v nepříznivé životní situaci spojené se ztrátou bydleni
 • osoby (matky/ženy s dětmi) v krizi
 • oběti (matky/ženy s dětmi) domácího násilí 
 • oběti (matky/ženy s dětmi) trestné činnosti
 • oběti (matky/ženy s dětmi) obchodu s lidmi 
 • osoby (matky/ženy s dětmi) bez přístřeší  

 Za děti se považují nezaopatřené děti a mládež od 0 – 26 let.

Služba není určena

 • lidem nespadající do cílové skupiny
 • lidem závislým na alkoholu, drogách a jiných omamných látkách
 • lidem těžce hendikepovaným
 • mužům, otcům, manželským párům

Zásady služby 

 • zásada podpory samostatnosti uživatelky
 • zásada jednotných pracovních postupů
 • zásada individuálního přístupu k uživatelům

Pracovnice uživatele podporují na cestě k dosahování jejich cílů v rámci individuálního plánování od počátku pobytu na AD.

Sociální služba Azylové domy je poskytována nepřetržitě.

P5060061IMG_0272

IMG_6441IMG_6565 

Projekt Zajištění vybraných služeb sociální prevence na území Jihomoravského kraje, registrační číslo
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0002207 je financován z Evropského sociálního fondu, Státního rozpočtu ČR a rozpočtu Jihomoravského kraje