VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO PĚSTOUNY

Vzdělávání bude realizováno při počtu 12 a více zájemců. Maximální počet je 16 účastníků. Jeden vzdělávací modul je 8 vzdělávacích hodin. Vzdělávání bude probíhat v prostorách farního areálu Doubravice nad Svitavou, v Blansku v prostorách Klubu Ratolest při Centru “PRO“ Blansko nebo v Boskovicích, U Lázní 1734.

Lektorský tým tvoří:

PhDr. Jitka Barešová – psycholožka

Mgr. Jana Sedláková – speciální pedagog

RNDr. Miloslava Striová – pěstounka, klíčová pracovnice Sdružení pěstounských rodin

Mgr. Leona Fialová -  sociální pracovnice OSPOD MěÚ Blansko

Mgr. Terezie Havlíčková – sociální pracovnice OSPOD MěÚ Blansko

Bc. Pavla Šimková – sociální pedagog

V každém z modulů bude zařazena jak část teoretická, tak práce ve skupinkách i část prožitková. Při vzdělávání se snažíme umožnit dostatečný prostor i diskuzi, výměně názorů i sdílení cenných zkušeností. Otázky frekventantů jsou vítané. Nabízíme vám čas i prostor v bezpečném přátelském prostředí pro to, abyste se dozvěděli něco nového, načerpali inspiraci i sílu pro plnění jedné z nejnáročnějších životních rolí, přičemž splníte zároveň i svou zákonnou povinnost vzdělávat se.

Přihlašovat se můžete prostřednictvím:

V roce 2018 si můžete vybrat z následujících kurzů:

Kurz č.1

Vazba mezi dítětem a náhradním rodičem

Sobota 28.4.2018, 9-17 hodin, Pěkná modrá, Doubravice nad Svitavou

Cíl: vzájemné podpůrné setkání, kombinace přednášky s moderovanou diskuzí, předávání zkušeností s tímto tématem, vztah k přijatému dítěti pohledem pěstounky, jak já jako pěstounka se v tomto vztahu cítím, co mi to přináší a co vše se ještě pro ten vztah dá udělat

Průběh: Vzájemné seznámení, představení sebe a svého vztahu s dítětem. Seznámení se s teorií vztahové vazby, jak vzniká u novorozence a batolete. Projevy dětí s poruchami vztahové vazby. Jaké projevy u dítěte vnímám jako důsledky citové deprivace, mohou být i jiné příčiny (osobnostní nastavení dítěte, zdravotní postižení). Projevy citové deprivace versus projevy dítěte s ADHD, autismem.  Jaké metody přístupu k dítěti se mi osvědčily, co se daří nebo naopak nedaří, jaké jsou naše možnosti, hranice, hranice možností dítěte? Čím mohu podpořit svůj vztah k přijatému dítěti (moje osobní zkušenosti): moje vlastní terapie „prázdné místnosti“, dotyková terapie – masáže dětí, videotrénink interakcí. Dítě s poruchou vazby v pubertě, problémy s osamostatňováním dětí.

Lektorka: RNDr. Miloslava Striovávystudovala odbornou matematiku se zaměřením na statistiku, po ukončení studií pracovala jako programátorka. Své profesní zaměření však opustila a nyní se stará o děti, které s manželem přijali do náhradní rodinné péče. S manželem Kamilem adoptovali tři děti a dalších pět přijali do pěstounské péče. U jednoho přijatého dítěte se projevila závažná forma autismu. Díky zázemí manžela a přijatých dětí se v současné době zapojuje do aktivit neziskových organizací působících v oblasti náhradní rodinné péče, zaměřuje se na medializaci náhradní rodinné péče a života s handicapovaným dítětem. Od září 2016 pracuje ve Sdružení pěstounských rodin jako klíčová pracovnice.


Kurz č. 2

Šikana a její prevence

Sobota 16.6.2018, 9-17 hodin, Pěkná modrá, Doubravice nad Svitavou

Kurz seznámí pěstouny s problematikou šikany mezi dětmi ve škole, ve vrstevnických skupinách a s možnostmi její prevence.

Posílí povědomí účastníků kurzu o tom, co je šikana a co není, jak ji rozpoznat, jaká jsou její stádia a formy a jaké může mít šikana důsledky na děti a celý kolektiv třídy. O možnostech prevence agresivního chování a šikany ze strany školy, ze strany rodiny a jejich vzájemné spolupráci.

Společně se zamyslíme nad tím, proč dochází k nezdravým vztahům a agresivnímu chování dětí. Jak můžeme z chování dětí doma poznat, že se stalo obětí šikany, nebo musí čelit ve škole nepříjemným situacím. Jak můžeme rozvíjet zdravé sebevědomí dětí a podporovat soudržnost a toleranci u dětí při budování kamarádských vztahů.

Lektorka: Bc. Pavla Šimková


Kurz č. 3

Pěstounská péče pohledem pracovnic OSPOD

Sobota 22.9.2018, 9-17 hodin, Pěkná modrá, Doubravice nad Svitavou

Vzdělávací seminář vedený pracovnicemi náhradní rodinné péče Oddělení sociálně právní ochrany dětí při Městském úřadě v Blansku Mgr. Leonou Fialovou a Mgr. Terezií Havlíčkovou. Seminář provede pěstouny celým procesem předání dítěte do pěstounské péče, seznámí pěstouny s jejich právy a povinnostmi, nastíní možnosti pěstounů vyplývající z uzavřené dohody o výkonu pěstounské péče, předá informace k aktuálnímu vývoji v oblasti náhradní rodinné péče. Součástí semináře budou kazuistiky, pěstouni budou mít možnost získat odpovědi na řadu svých dotazů.

Lektorky: Mgr. Leona Fialová a Mgr. Terezie Havlíčková


Kurz č. 4

Nezapomínat sám na sebe: prevence syndromu vyhoření II.

Sobota 20.10.2018, 9-17 hodin, Pěkná modrá, Doubravice nad Svitavou

Když dlouhodobě dochází k nerovnováze mezi profesním očekáváním spojeným s nadšením a profesní realitou, mezi ideály a skutečností, může dojít k syndromu vyhoření (zjednodušeně řečeno k psychickému vyčerpání). Pěstouni jsou ohroženou skupinou. Často se stává, že nemají dostatek času na svou vlastní seberealizaci, regeneraci, zájmy a koníčky, že nemají dostatek podpory od okolí, a to při často náročné mnoholeté zátěži spojené s péčí o děti. Kurz seznámí účastníky s hlavními faktory vedoucími k syndromu vyhoření a s jeho nejčastějšími projevy. Hlavní náplní kurzu bude nabídnutí a sdílení inspirací, jak pečovat o sebe sama, jak syndromu vyhoření předcházet a jak z něho ven.

Lektorka: PhDr. Jitka Barešová


Kurz č. 5

Děti a emoce II.

Sobota 24.11.2018, 9-17 hodin, Boskovice, U Lázní 1734, Centrum denních služeb Emanuel Boskovice

Kurz si klade za cíl pomoci pěstounům více pochopit svět dětských emocí a nabídnout inspirace, jak zacházet s dětmi, které konkrétní emoci prožívají. Jak například zacházet s jejich strachem, agresí a dalšími silnými emocemi. Emoce jsou přirozeností lidského bytí a prožívání, nemůžeme je mít nebo nemít, nebo si vybírat jen ty příjemné pocity. Emoce jsou nedílnou součástí mezilidské interakce, ovlivňují vztahy mezi dětmi a dospělými, mezi sourozenci, mezi vrstevníky. Děti se postupně učí svým emocím porozumět a zacházet s nimi.

Lektorky: PhDr. Jitka Barešová, Mgr. Jana Sedláková


Cena pro jednoho účastníka za 8 hodinový vzdělávací modul je 1600 Kč včetně DPH.

KURZOVNÉ JE NUTNÉ UHRADIT PŘEDEM NA ÚČET ORGANIZACE NEBO OSOBNĚ DLE PŘEDCHOZÍ DOHODY. V žádném případě nelze cenu kurzu platit v den kurzu.

V případě, že Vás naše nabídka vzdělávání zaujala, můžete se hlásit na níže uvedený email či telefony, případně přímo přes naše webové stránky. Pro vystavení osvědčení o vzdělávání pěstounů je nutné uvést i adresu, kontakt na sebe a své datum narození.

V případě změny termínu nebo zrušení kurzu budete předem informováni.

V případě potřeby nabízíme možnost uspořádání vzdělávání společně se zajištěním hlídání. Poplatek za hlídání dětí bude připočten k ceně kurzu /viz. níže/. Hlídání se uskuteční při větším počtu dětí. Prosím, uvádějte i počet a věk dětí v případě, že byste měli zájem o jejich hlídání.

Cena za hlídání dětí:
1 dítě / za 1 hodinu 70 Kč
2-3 děti z jedné rodiny/ za 1 dítě za 1 hodinu 60 Kč
4 a více dětí z jedné rodiny/ za 1 dítě za 1 hodinu 50 Kč

Na místě bude k dispozici káva, čaj a drobné občerstvení. Pro frekventanty vzdělávacích modulů v Doubravici nad Svitavou lze zajistit oběd v místní restauraci Olivia, která se nachází kousek od školícího centra. V případě vzdělávání v jiném místě budeme řešit zajištění oběda obdobně, nebo objednáním na místo vzdělávání.Na místě bude k dispozici káva a čaj. Pro frekventanty vzdělávacích modulů v Doubravici nad Svitavou lze zajistit oběd v místní restauraci Olivia, která se nachází kousek od školícího centra.

V případě, že Vás naše nabídka vzdělávání zaujala, můžete se hlásit na níže uvedený email či telefony, případně přímo přes naše webové stránky. Prosím, uvádějte i počet a věk dětí v případě, že byste měli zájem o jejich hlídání. Dále je nutné pro vystavení osvědčení o vzdělávání pěstounů uvést i adresu, kontakt na sebe a své datum narození.


Individuální konzultační vzdělávání pro pěstouny

Uvědomujeme si, že ne každý se může účastnit vzdělávání mimo svůj domov, proto jsme se rozhodli nabídnout i specifické individuální vzdělávání pěstounům, kteří mají závažné obtíže, kvůli kterým se nemohou zúčastnit vzdělávání v jiném prostředí. V případě vyhodnocení potřebnosti pracovníky OSPOD, nabízíme individuální konzultační vzdělávání pro pěstouny v jejich přirozeném prostředí - cena za 1 hodinu konzultačního vzdělávání je 600 Kč. Čas se řídí dle potřeb pěstounů a možností lektorů, na základě předchozí dohody. 


Pokud byste měli zájem o nějaká další témata vzdělávání, nebo máte něco týkající se vzdělávání pěstounů, neváhejte a napište nám, jakýkoliv podnět z vaší strany je vítaný, a jsme za něj rádi.
 
Těšíme se na setkání s Vámi.
Váš lektorský tým a pracovníci Oblastní charity Blansko
 
Koordinátorka vzdělávání
Bc. Pavla Šimková
Diecézní charita Brno – Oblastní charita Blansko
Centrum "PRO" /Pomoc Rodinám, Obětem/ Blansko
Sladkovského 2b, Blansko
mobil: +420 731 405 506 
e-mail: vzdelavani@blansko.charita.cz
www.blansko.charita.cz /rodina/problansko/vzdelavani-pestounu/

IČO: 44 99 02 60
Bankovní spojení: KB číslo účtu 15635631/0100