Logo OPZ barevné

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI

Identifikátor služby: 4135113
Zařízení poskytovatele: Centrum "PRO" Blansko
Adresa: Sladkovského 2b, 678 01 Blansko
tel.: +420 516 411 400
mob.: +420 732 872 692
Vedoucí zařízení: Bc. Eliška Bohatcová

e-mail: centrum.aktivizace@blansko.charita.cz
IČO: 44 99 02 60
Bankovní spojení: KB číslo účtu 15635631/0100, VS 221

 

Poslání

Pomáhat terénní a ambulantní formou při překonávání obtížné situace rodinám s dětmi na Blanensku.    Nabízíme praktickou pomoc v přirozeném prostředí rodiny, podporujeme ji při aktivizaci vlastních zdrojů a tím napomáháme minimalizovat rizika sociálního znevýhodnění. Poskytovanými aktivitami umožňujeme těmto rodinám osvojení si životních a výchovně vzdělávacích kompetencí, plnohodnotné trávení volného času a upevňování vzájemných vztahů.

Cílem

je podpora rodin s dětmi nacházející se v tíživé životní situaci. Společnými silami hledáme řešení a směřujeme k tomu, aby uživatelé převzali odpovědnost sami za sebe, za svou situaci, dle svých možností, schopností a dovedností. Námi poskytovaná služba je bezplatná, založená na motivaci a aktivizaci uživatele.

Cílová skupina

 • rodiny s dítětem/dětmi v nepřízniví životní situaci
 • rodiny s nezaopatřeným dítětem do 26 let
 • rodiny, které pečují o dítě se specifickými potřebami
 • děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
 • rodiny, které se setkaly s domácím násilím nebo se staly oběťmi trestných činů

Věková skupina

  • bez omezení věku

Zásady

  • bezplatnost služby
  • vytváření bezpečného a důvěrného prostoru
  • individuální přístup k uživatelům
  • důstojnost
  • spolupráce s ostatními službami
  • spoluzodpovědnost uživatele  

Poskytované služby

  • základní sociální poradenství
  • doprovod
  • výchovně vzdělávací aktivity
  • podpora a pomoc při přípravě na vyučování
  • volnočasové aktivity zaměřené na aktivizaci uživatele a práci ve skupině
  • jednorázové akce pro rodiny s dětmi 

Specifické cíle

 • pomoc při orientaci v sociálních službách regionu, institucí a úřadů
 • začleňovat rodiny s dětmi do místního společenství
 • podpora a pomoc při řešení nepříznivé finanční situace v rodině
 • minimalizovat dopad sociálně patologických jevů na rodinu (domácí násilí,    
 • závislosti, gamblerství, apod.)
 • podpora a motivace při získávání návyků při přípravě do školy
 • rozvoj rodičovských kompetencí

 

Služby jsou poskytovány bezplatně.

Provozní doba ambulantní formy poskytování
podělí 12.30 – 17.00   
pátek  12.30 – 15.30

Provozní doba terénní formy poskytování    
pondělí  7.30 – 11.30 
úterý      7.30 – 12.00, 12.30 – 15.30    
středa    7.30 – 12.00, 12.30 – 15.30 
čtvrtek   7.30 – 12.00, 12.30 – 15.30    
pátek     7.30 – 11.30 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt Zajištění vybraných služeb sociální prevence na území Jihomoravského kraje, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0002207 je financován z Evropského sociálního fondu, Státního rozpočtu ČR a rozpočtu Jihomoravského kraje