Logo OPZ barevné

SOCIÁLNÍ SLUŽBA AZYLOVÉ DOMY

Identifikátor služby: 3296431
Zařízení poskytovatele: Centrum "PRO" Blansko
Adresa: Sladkovského 2b, 678 01 Blansko
tel.: +420 516 411 400
Vedoucí zařízení: Lenka Šebelová

email: lenka.sebelova@blansko.charita.cz
IČO: 44 99 02 60
Bankovní spojení: KB číslo účtu 15635631/0100, VS 204

Poslání

Poskytnutí podpory a pomoci ženám, matkám a jejich dětem, které se ocitly v tíživé životní situaci, spojené se ztrátou bydlení. Podporovat je k tomu, aby byly schopny žít smysluplný život v přirozeném prostředí.

Cíl

Cíl je žena, matka, která je schopna řešit samostatně obtížné životní situace a problémy a řádně pečovat o své děti.

Cílová skupina

 • oběti domácího násilí
  • matky/ženy s dětmi
 • oběti obchodu s lidmi
  • matky/ženy s dětmi
 • oběti trestné činnosti
  • matky/ženy s dětmi
 • osoby bez přístřeší
  • matky/ženy s dětmi
 • osoby v krizi
  • Matky/ženy s dětmi, těhotné ženy od 18 let věku v nepříznivé životní situaci. Za děti se považují nezaopatření děti a mládež od 0 - 26 let.

Služba není určena

 • lidem nespadajícím do cílové skupiny
 • lidem závislým na alkoholu, drogách a jiných omamných látkách
 • lidem zbaveným svéprávnosti k právním úkonům
 • lidem těžce handicapovaným
 • mužům, otcům, manželským párům a dětem mužského pohlaví od 15 let
 • zájemcům bez finančních prostředků

Specifické cíle služby

 • poskytnutí ubytování cílové skupině
 • podpora a pomoc při výchově dětí a péči o ně
 • podpora a pomoc při vedení domácnosti, hospodaření
 • poskytování základního sociálního a právního poradenství a zprostředkování kontaktu s odborníky ( lékaři, psycholog, právník..)
 • podpora a pomoc při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • podpora a pomoc a doprovázení při resocializaci, při získávání jistoty a sebedůvěry

Principy a zásady poskytování sociální služby

 • bezpodmínečné přijetí
 • bezpečný a důvěryhodný prostor
 • zachování mlčenlivosti
 • individuální přístup
 • aktivní a respektující nabízení odborné pomoci
 • dodržování zákonů a mravních norem
 • finanční podílení na službě dle Úhradníku

Kapacita sociální služby

K dispozici je 8 pokojů s 24 lůžky, přičemž 1 matka s dítětem/ dětmi = 1 pokoj

TATO SLUŽBA JE POSKYTOVÁNA NEPŘETRŽITĚ.  Za službu je vybírána úhrada stanovená dle zákona o sociálních službách 108/2006 Sb. Ve znění pozdějších předpisů. Těhotná žena uhradí 120,- Kč/den; matka 90,-Kč/den; dítě 50,-Kč/den.

Příjem nových uživatelů ve všední dny do 12. hodiny.

Žádost_o_poskytnutí_sociální_služby.doc

Zdravotní potvrzení.doc    Zdravotní potvrzení.pdf

Preventivní opatření proti výskytu štěnic a drobným škůdcům

Vzhledem k rozšířenému výskytu štěnic v ubytovacích zařízení a nutnosti jejich následné likvidace, žádáme o spolupráci v preventivních opatřeních Azylového domu, která by nám pomohly zabránit výskytu štěnic.          

Při nástupu do Azylového domu v Blansku je povoleno uživatelce, aby si vzala jedno zavazadlo pro sebe, a jedno pro své děti (v případě 3 a více dětí jsou povoleny 2 zavazadla). Všechno oblečení, včetně toho, co má uživatelka a její děti na sobě, bude umístěno v suterénu Azylového domu, kde je pračka. Uživatelce bude poskytnut prací prášek. Během dne bude uživatelka průběžně prát všechno své oblečení, které si postupně bude stěhovat do svého pokoje. Uživatelce bude v případě nepříznivého počasí umožněno využít sušičku, kterou bude obsluhovat službu konající pracovnice. Uživatelce bude poskytnuto náhradní oblečení pro ni i pro děti, které po odevzdání vyperou pracovníci sociální služby. S dětmi bude při příjmu pracovnice Sociálně aktivizačních služeb, která zajistí dohled a pomoc dětem. Zavazadlo, v kterém uživatelka bude stěhovat věci, ošetříme postřikem proti drobným škůdcům. Věci, které by byly praním znehodnoceny, budou umístěny na dobu 24 hodin do mrazáku, čímž dojde k případné likvidaci štěnic. Uživatelce nebude umožněno použít vlastní povlečení ani peřiny, vše jí bude poskytnuto.

Předem děkujeme za spolupráci a věříme, že díky preventivním opatřením zabráníme výskytu jakýchkoliv škůdců v Azylovém domě.

Lenka Šebelová

vedoucí služby Azylový dům

Projekt Zajištění vybraných služeb sociální prevence na území Jihomoravského kraje, registrační číslo
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0002207 je financován z Evropského sociálního fondu, Státního rozpočtu ČR a rozpočtu Jihomoravského kraje