CHARITNÍ PORADNA - ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

Identifikátor služby: 6343505
Zařízení poskytovatele: Charitní poradna
Adresa: U Lázní 1734, 680 01 Boskovice
tel.: +420 516 411 583
Vedoucí zařízení: Bc. Kateřina Korbelová, DiS.
e-mail: poradna.boskovice@blansko.charita.cz
IČO: 44 99 02 60
Bankovní spojení: KB číslo účtu 15635631/0100, VS 208


Aktuality: 

Charitní poradna Boskovice obdržela spolu s ostatními poradnami Diecézní charity Brno akreditaci Ministerstva spravedlnosti ČR k k sepisu a podání insolvenčních návrhů. Podrobnější informace lze získat v poradně, nebo na stránkách ministerstva https://sako.justice.cz/

Vzhledem k vytíženosti pracovnic je vhodné a velmi doporučujeme se telefonicky, e-mailem nebo osobně objednat. Děkujeme.

 

Od 1. ledna 2014 poskytujeme právní informace obětem trestné činnosti.

Služba informuje oběti trestných činů o jejich právech a dalších skutečnostech, které přispějí k řešení jejich situace podle zákona č. 45/2013 Sb.

Informace pro oběti trestného činu.pdf
Brožura - informace pro oběti trestných činů.pdf

Nově zprostřekováváme také internetové poradenství


Poslání

Posláním Charitní poradny je poskytnout rady a informace lidem, kteří jsou v nepříznivé sociální situaci nebo jsou takovou situací ohoženi a nemohou či neumějí ji řešit vlastními silami. Tím jim chceme umožnit orientaci v sociálních a právních systémech, rozvíjení jejich schopností, dovedností a kompetencí k samostanému řešení situace. Samostatně nebo s podporou pracovníka tak mohou předejít sociálnímu vyloučení nebo dosáhnout návratu k přijatelné kvalitě života.

Cíle služby

 • klient, který bude informovaný o svých právech a dalších okolnostech, které přispějí k řešení jeho situace

 • klient, který se s podporou pracovníka samostatně rozhodl pro řešení své situace

 • klient, který může setrvat ve svém domácím přirozeném prostředí

 • klient, který získal dovednost a schopnost řešit svoji situaci vlastními silami

 • klient, který bude dle svých individuálních potřeb začleněn do svých přirozených sítí a vazeb – rodina, společenství, komunita s využitím podpory a spolupráce s místními institucemi, státními i nestátními organizacemi.

Cílová skupina

Klienti našich služeb, o kterých také mluvíme jako o uživatelích nebo návštěvnících poradny, jsou dospělí lidé (od 18 let), kteří se ocitnou v tíživé sociální situaci nebo jsou takovou situací ohroženi.

 • Oběti domácího násilí
 • Oběti trestné činnosti
 • Osoby bez přístřeší
 • Osoby v krizi
 • Osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem ohroženy
 • Rodiny s dítětem/dětmi
 • Senioři

Službu poskytujeme občanům ČR i cizincům. Poradna je především určena pro občany Jihomoravského kraje. Velikost cílové skupiny je dána kapacitou a personálním obsazením Charitní poradny.

Hlavní zásady

 • služba je pro klienty bezplatná
 • služba zachovává lidskou důstojnost všech zúčastněných osob
 • služba vychází z individuálních potřeb klientů, podporuje uplatňování jejich vlastní vůle a vede k převzetí zodpovědnosti za svůj vlastní život
 • služba podporuje rozvoj samostatnosti klientů a posiluje jejich sociální začleňování
 • služba zohledňuje oprávněné zájmy klientů
 • služba je poskytována s ohledem na lidská práva a základní svobody všech zúčastněných osob
 • služba je nezávislá na politických stranách a ideologiích
 • služba ze strany zaměstnanců vychází z respektu k lidské osobě
 • klient má právo ptát se na postoje a přesvědčení zaměstnanců, ale není k jejich přijetí nucen
 • klient má právo mít a vyjádřit svoje postoje a přesvědčení
 • služba je založena na důvěrnosti sdělení – bez souhlasu klienta nejsou poskytovány žádné informace s výjimkou zákonné oznamovací povinnosti
 • služba je poskytována bez ohledu na rasu, pohlaví, politické nebo náboženské přesvědčení, handicap nebo sexuální orientaci

Naše služba nabízí sociální a právní poradenství v těchto oblastech:

 • Orientace v sociálních systémech
 • Sociální dávky a služby (např. druhy dávek, podmínky, žádosti, systém služeb, ...)
 • Sociální pojištění (důchodové a nemocenské) (např. druhy dávek, nárok, žádosti, ...)
 • Pracovněprávní vztahy a zaměstnanost (např. hledání zaměstnání, životopis, příprava na vstupní pohovor, ...)
 • Bydlení a hospodaření (např. vzory smluv, nájemní bydlení, trvalý pobyt, ...)
 • Rodinné právo (manželství, rodičovství, výživné,….)
 • Majetkoprávní vztahy (např. vzory smluv, dědictví, ...)
 • Dluhy a exekuce (např. rodinný rozpočet, práva a povinnosti dlužníka, insolvenční řízení, ...)
 • Zdravotnictví (např. systém zdravotnických zařízení, hrazení poplatků, práva pacienta, ...)
 • Školství a vzdělávání (např. školní systém, zákonná úprava, ...)
 • Ochrany spotřebitele (např. práva a povinnosti stran, reklamace, ...)
 • Práva obětí a pachatelů trestných činů
 • Lidská a občanská práva a právní systém ČR
 • Práva a povinnosti cizinců (pobyt cizinců v ČR, mezinárodní ochrana, vyhoštění, ….)
 • Krizové situace, mimořádné události, živelní pohromy

Provozní doba:

Ambulantní:

Boskovice (bezbariérový přístup)

Pondělí:       7:00 – 11:30 12:30 – 17:00

Úterý:          7:00 – 11:30

Středa:        7:00 – 11:30 12:30 – 17:00

Čtvrtek:       7:00 – 11:30 12:30 – 15:00

Pátek:          7:00 – 11:30 12:30 – 15:00

 

Blansko, Komenského 19 (bezbariérový přístup)

Pondělí:      13:00 – 17:00

Čtvrtek:       13:00 – 16:00

 

Letovice, Tyršova 2 (rodinné centrum Domeček, bývalé Biskupské gymnázium – není bezbariérový přístup)

Středa:        13:30 – 16:00

 

TERÉNNÍ (po předchozí domluvě)

Středa: 8:00 – 11:30

Poradna má tři pracoviště. Vzhledem k tomu, že v této sociální službě pracují dvě pracovnice, je možné zároveň pracovat s maximálně dvěma klienty. Setkání trvá 1 hodinu. Posledního klienta přijme pracovník maximálně jednu hodinu před koncem provozní doby.