Diecézní charita Brno - Oblastní charita Blansko
Komenského 19, 678 01 Blansko
tel./fax: 516 417 351, NON STOP LINKA DŮVĚRY tel.: 516 410 668
blansko@blansko.charita.cz
www.blansko.charita.cz
IČO: 44 99 02 60
Bankovní spojení: KB číslo účtu 15635631/0100 


Oblastní charita Blansko                                                  

Oblastní charita Blansko je součástí neziskové humanitární organizace Charita Česká republika. Ta je největším nestátním poskytovatelem sociálně zdravotních služeb u nás. Charita ČR je právnickou osobou a je součástí římskokatolické církve. Členem Charity ČR je šest diecézních a dvě arcidiecézní charity. Devátým subjektem jsou Domovy duchovních a řeholnic. Všech devět členů sdružení má vlastní právní subjektivitu. V čele každé diecéze a arcidiecéze stojí ředitel a základní složkou je farní, oblastní nebo městská charita. Míra samostatnosti je různá, dle místních zvyklostí a potřeb. Principem všech charit však zůstává základní poslání – šířit svou službou milosrdenství – tedy z lásky k bližnímu pomáhat v nouzi.

Oblastní charita Blansko je jednou z deseti oblastních charit Diecézní charity Brno, která je zřízená brněnským biskupem. Jejím posláním je služba milosrdné lásky církve bližnímu v nouzi, bez ohledu na jeho příslušnost k rase, národnosti, vyznání a politickou příslušnost. 

Vznik a historie Oblastní charity Blansko

Charita Blansko jako regionální zařízení vznikla 1. 12. 1992. Samotná Oblastní charita Blansko byla zřízena s platností od 1. 2. 1994. Je jednou z deseti oblastních charit Diecézní charity Brno.

Na počátku svého vzniku organizovala Oblastní charita Blansko především ošetřovatelské a pečovatelské aktivity a sbírku šatstva pro země bývalé Jugoslávie. V roce 1993 oficiálně zahájila Domácí péči - Charitní ošetřovatelskou a pečovatelskou službu a započala sociálně právní a psychologické poradenství. V listopadu 1994 svoji činnost započal Městský penzion v Blansku – Domov pokojného stáří a Oblastní charita Blansko byla pověřena obstaráváním služeb pro jeho obyvatele. V témže roce byl zahájen provoz stacionáře Emanuel v Boskovicích a rok na to byl otevřen Domov pro matku a dítě v Boskovicích.

Oblastní charita Blansko organizovala pomoc při povodních v roce 1997 a také zahájila provoz Linky důvěry. Během roku 1999 bylo otevřeno nízkoprahové centrum Zlatá zastávka v Adamově. V roce 2000 začala realizace projektu Modelové bydlení v Betany Boskovice a svoji činnost zahájil stacionář pro psychicky nemocné Pěkná modrá. V létě 2002 byla opět potřeba pomoci při povodních a byl otevřen dům krizové intervence Okno dokořán. Následující rok došlo k otevření zařízení Noclehárna pro muže bez přístřeší.

Od 1. 1. 2004 bylo zřízeno nové středisko s názvem Magdala pro oběti obchodování s lidmi a oběti nucené prostituce. Přesně rok poté bylo založeno středisko SPONA pro pomoc osobám se sníženou schopností při uplatňování vlastních práv. 1. 8. 2005 bylo vybudováno středisko Pracovní rehabilitace pro integraci sociálně vyloučených uživatelů do místní komunity a k jejich pracovnímu uplatnění. V roce 2006 rozhodlo Zastupitelstvo města Blanska o transformaci služeb Penzionu na Pečovatelskou službu Města Blansko a tímto usnesením přestal existovat od 1. 1. 2007 Domov pokojného stáří Blansko.

Poslání organizace

Posláním Oblastní charity Blansko je pomoc lidem, kteří se ocitli v takové životní situaci, kterou nejsou schopni zvládnout vlastními silami. Tato pomoc je realizována sociálními a zdravotními službami, krizovou, humanitární pomocí a výchovně - vzdělávacími aktivitami, podporou svépomoci a vzájemné pomoci s důrazem na respektování lidské důstojnosti.

Předmětem hlavní činnosti charity je zejména zajišťování a poskytování duchovních, sociálních a zdravotních služeb. Jedná se především o seniory, lidi se zdravotním postižením, lidi v sociální a hmotné tísni, lidi bez domova, ohroženou a neorganizovanou mládež, příslušníky etnických a národnostních menšin, cizince a osoby se závislostí na návykových látkách. Oblastní charita Blansko také poskytuje humanitární pomoc.

Pomoc je poskytována formou ambulantní, pobytovou a terénní. Základem veškeré poskytované pomoci je poradenství. Při mimořádných událostech se poskytuje odborná krizová pomoc v terénu. Další formou pomoci je i šatník a humanitární sklad. V rámci preventivní činnosti je důraz kladen na prorodinné aktivity a vzdělávání. Soustřeďujeme se na spolupráci v komunitě a využíváme pomoci dobrovolníků a farních charit. 

Střediska a projekty Oblastní charity Blansko

Oblastní charita Blansko zajišťuje svoji činnost v blanenském a boskovickém regionu prostřednictvím středisek. Spolupráce v rámci místní komunity umožňuje, aby každý občan mohl přispět na dobrou věc, která bude sloužit postiženým lidem, potřebným, či jinak znevýhodněným občanům. Každé středisko pořádá během roku akci spojenou s veřejností: benefiční akce, výstavy výrobků, obrazů, přednášky, zahradní slavnosti nebo setkání pracovníků charity.

Schopnost charity pomáhat se projevila také při povodních. Charita vyjela do míst zasažených povodní a poskytla lidem nezbytnou pomoc. Po těchto zkušenostech byl na charitě sestaven krizový tým, který je schopen téměř okamžitě vyjet k mimořádné události a podobně postiženým lidem pomoci.

Oblast rodiny a poradenství

Tento okruh zahrnuje střediska a projekty zabývající se rodinnou problematikou. Centra poskytují komplexní služby a pomoc rodinám s důrazem na respektování lidské důstojnosti. Stěžejním je projekt Centrum "PRO" /Pomoc Rodinám, Obětem/ provozující střediska v Blansku a Boskovicích. Lidem je k dispozici Charitní poradna v Blansku, Boskovicích a v Letovicích poskytující odborné sociální poradenství.

Senioři a zdravotně postižení

Posledním okruhem zájmu jsou osoby se zdravotním postižením – jak tělesným, tak duševním – a senioři. Zahrnují služby sociální péče i prevence. Prostřednictvím jednotlivých programů dávají postiženým nebo starším lidem prostor k seberealizaci a smysluplnému využití času.

Charitní pečovatelská a ošetřovatelská služba má v blanenském regionu kvalitu poskytovaných služeb a dlouholetou tradici a je také stále více využívána.

Osoby ohrožené a v krizi

Do této skupiny spadají zařízení pro pomoc lidem nezaměstnaným, sociálně vyloučeným ze společnosti, lidem bez domova nebo nacházejícím se v jiných nepříznivých životních situacích. Pokud nejsou schopni řešit situaci vlastními silami a projeví zájem, dostane se jim podpory a pomoci návratu do běžného života. Spadají sem i projekty zaměřené na prevenci sociálně patologického chování dětí a mládeže.  

Zákon o sociálních službách

Rok 2007 byl přelomovým rokem v důsledku nového zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách. Tento zákon upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé sociální situaci prostřednictvím sociálních služeb a příspěvku na péči, podmínky pro vydání oprávnění k poskytování sociálních služeb, výkon veřejné správy v oblasti sociálních služeb, inspekci poskytování sociálních služeb a předpoklady pro výkon činnosti v sociálních službách. Sociální služby lze poskytovat jen na základě oprávnění k poskytování sociálních služeb. Toto oprávnění vzniká rozhodnutím o registraci. O registraci rozhoduje příslušný krajský úřad.


Použité zdroje:

Strategický plán Oblastní charity Blansko
Koncepce rozvoje Oblastní charity Blansko – vnitřní materiál organizace
www.dchb.charita.cz
www.charita.cz