SPONA - SPOLEČNÁ CESTA
Terénní programy

Identifikátor služby: 9219409
Adresa: Soukopovo náměstí 91, 679 11 Doubravice nad Svitavou
E-mail: a.Eo4YUSXenx99e4YanBZd54Ys
Tel.: 731 626 173
Bankovní připojení: KB číslo účtu 15635631/0100, VS 218
Vedoucí služby: Mgr. Kamil Štěcha
Provozní doba: pondělí – pátek 7.30 – 11.30, 12.00 – 15.00


Sociální služba Terénní programy SPONA – Společná cesta je zařízení součástí Oblastní charity Blansko zřízené v souladu se zákonem č.108/2006 Sb. §69 o sociálních službách. Počátky služby se datují od r. 2002 ve spolupráci s Nízkoprahovým denním centrem. Vzhledem k narůstající kapacitě uživatelů se služby rozdělily na Nízkoprahové denní centrum, Krizovou pomoc a Terénní programy.

Poslání

Posláním sociální služby SPONA – Společná cesta je vyhledávání a kontaktování osob v jejich přirozeném prostředí, kteří řeší problémy nebo nepříznivou sociální situaci. Těmto lidem poskytujeme podporu formou terénní pomoci.

Cíle služby

 • vyhledávání, kontaktování jedinců a rodin, nabízení pomoci a podpory při řešení jejich obtížné situace
 • podávání a vyhledávání informací týkajících se řešení jejich problémů
 • pomoc při vyřizování osobních záležitostí
 • pomoc a podpora v kontaktu s rodinou
 • usilování o co největší míru jejich začlenění do společnosti
 • motivovaní jedince/rodiny  ke zvýšení sociálních dovedností a schopností

Cílová skupina

 • osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohrožení
 • osoby bez přístřeší
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
 • děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
 • rodiny s dítětem/dětmi
 • senioři

Nabízíme a poskytujeme

 • základní sociální poradenství
 • pomoc při jednání s úřady (pomoc s vyřizováním soc. dávek nebo důchodů, pomoc s vyřizováním osobních dokladů, pomoc při vyplňování tiskopisů)
 • zprostředkování kontaktů na další odborníky (psycholog, právník, jiné sociální služby)
 • zprostředkování kontaktů se společenským prostředím
 • doprovázení na jednání (lékař, právník, exekutor…)
 • pomoc s finančním hospodařením (finanční plánování)
 • emocionální a psychickou podporu
 • zprostředkování duchovní pomoci
 • poskytování informací o rizicích spojených se současným způsobem života a snižování těchto rizik
 • preventivní činnost (předcházení důsledků dlouhodobě neřešených problémů

Služba je realizovaná jako terénní forma pomoci v rámci blanenského a boskovického regionu. 
Je poskytována bezplatně a v případě zájmu uživatele také anonymně.