NOCLEHÁRNA PRO MUŽE BLANSKO

Identifikátor služby: 5317909  
Adresa: Luční 10, 678 01 Blansko
Tel: 516 410 467
E-mail: nocleharna@blansko.charita.cz
IČO: 44 99 02 60
Bankovní připojení: KB Brno-město, číslo účtu 15635-631/0100, VS 215
Vedoucí zařízení: Mgr. Jiří Papiž, mobil: 739 389 107 (7.00 - 16.00 hod.)
Provozní doba:  Po - Ne 20.00 – 08.00 hod. včetně státních svátků


Poslání

Posláním sociální služby „Noclehárna pro muže Blansko“, je poskytnout pomoc mužům bez přístřeší a vytvořit podmínky pro důstojné uspokojení základních lidských potřeb – především bezpečí, tepla, tělesné očisty, spánku a v případě zájmu také poskytnutí základních informací o sociálních službách, které by mohly pomoci s řešením jejich situace.

Cíl poskytované služby

 • zabezpečení základních lidských potřeb – hygiena, spánek, teplo, bezpečí, zázemí
 • snížení zdravotních rizik, která přináší způsob jejich života
 • vzbuzení zájmu v uživateli o aktivní spolupráci při řešení jeho stávající nepříznivé situace
 • zlepšení podmínek směrem k důstojnému životu – dodržování hygieny (sprchování, čistý oděv)
 • vedení uživatele k soběstačnosti v hygieně

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou muži bez přístřeší nebo žijící v bytových podmínkách ohrožujících zdraví či život, muži ve stavu hmotné či sociální nouze, bez zázemí, se špatným zajištěním základních životních potřeb.

Podmínky pobytu

Ubytování se poskytuje v zásadě na jednu noc.V případě potřeby, to znamená přetrvávající neexistence přístřeší, je možné dohodnout ubytování nejdéle na dobu 3 měsíců, maximálně však po dobu platnosti ústní smlouvy (12 měsíců). Po ukončení ubytování v rámci platnosti ústní smlouvy může být uživatel, splňuje-li podmínky pro ubytování, přijat opakovaně.

    Na noclehárně se platí poplatek zahrnující zapůjčení čistého nočního prádla, lůžkovin, mýdla,ručníku a potřeb na holení, praní a další provozní náklady. Poplatek činí v současné době 40 Kč za noc.

Principy poskytovaných služeb

 • důvěrnost sdělení – bez souhlasu klienta nebudou poskytnuty třetí osobě podrobnosti o jeho problémech
 • nestrannost, respektování jedinečnosti každého člověka – služba je určena pro všechny uživatele – muže, bez ohledu rasu, národnost, politické či náboženské přesvědčení nebo sexuální orientaci
 • dodržování lidských práv uživatelů
 • respektování volby uživatelů
 • vedení uživatele k odpovědnosti sama za sebe
 • aktivní zapojení uživatele do řešení svého problému

Popis realizace služby

 • Provozní doba noclehárny je od 20.00 do 8.00 hodin denně. Mimo tuto dobu je uzavřena. Služba je poskytována celoročně včetně státních svátků.
 • Příjem uživatelů k noclehu probíhá v době 20.00 – 22.00 hodin. Po 22:00 hodině již žádné osoby k noclehu nebudou přijaty. Výjimku tvoří uživatelé, kteří přesáhnou dobu příjmu k noclehu z důvodu výkonu zaměstnání. Tito mohou o výjimku požádat vedoucího nebo jeho zástupce.
 • Doba nočního klidu je stanovena od 22.30 do 6.30. Do 22.30 hodin mohou uživatelé pobývat v šatně či kulturní místnosti a mají možnost si uvařit čaj, kávu nebo ohřát si jídlo.
 • Budíček je stanoven na 6.30 hod.
 • Do zařízení nesmí být vnášen alkohol, drogy nebo jiné omamné látky, zbraně a jiné nebezpečné předměty. Kouření je v celém objektu noclehárny zakázáno. Uživatelé mohou kouřit venku před budovou na určeném místě.
 • Na noclehárně nejsou povoleny návštěvy.
 • Celková kapacita zařízení je 15 lůžek.

Zájemci, kteří nejsou cílovou skupinou

 • OSOBY MLADŠÍ 18 LET – nemůžeme poskytovat sociální služby osobám mladším 18 let z důvodu, že nejsou cílovou skupinou z důvodu nesplněné věkové hranice 18 let
 • OSOBY, které nejsou schopny sebeobsluhy

Jak se k nám dostanete

 Z nádraží Blansko město půjdete po ulici Komenského kolem kostela směr staré Blansko. Po asi 350 metrech se dostanete na křižovatku Komenského / Luční, zahnete dolů doleva cca po 50 metrech je po pravé straně Noclehárna pro muže Blansko, kde po zazvonění vyčkáte příchodu službu konajícího pracovníka – viz mapa