Linka důvěry Blansko

Telefonická krizová pomoc

Nonstop telefon: 516 410 668 nebo 737 234 078

Identifikátor služby: 3855771
Kontaktní dresa:  Komenského 19, 678 01 Blansko
E-mail: %hFvZ.a7VX~l2Zdk6hkmYZhaa8kmb
Tel.: 516 410 668, 737 234 078
Bankovní připojení: KB číslo účtu 15635631/0100, VS 210
Vedoucí služby: Bc. Zdeňka Švancarová, DiS.
Provozní doba: nonstop


 

 

Od 1. 1. 2019 je ukončen provoz volání přes Skype.  

Poslání služby

Posláním služby Linka důvěry Blansko je být kdykoliv nablízku lidem, kteří vyhledávají odbornou telefonickou pomoc, protože nemohou nebo nedokáží zvládnout svoji nepříznivou sociální situaci sami nebo za pomoci svého okolí. Poskytnuté služby by měly vést k opětovnému začlenění uživatelů do jejich přirozeného prostředí i do společnosti. Poskytnout jim porozumění, podporu a doprovázení k překonání krizové situace a zvládnutí obtížné situace.

Cíl služby

 • informovaný uživatel
 • stabilizovaný uživatel
 • zorientovaný uživatel
 • uživatel, který ví, jak řešit svoji situaci

Cílová skupina

 • osoby v krizi

Zásady poskytované služby

 • služba je anonymní
 • služba je  snadno dostupná
 • okamžitá intervence v akutní krizi
 • nezávislost na jakýchkoliv politických, obchodních nebo náboženských vlivech
 • důvěrnost sdělení – bez souhlasu uživatele nebudou poskytnuty třetí osobě žádné informace o volajícím uživateli
 • nestrannost – služby jsou určeny pro všechny uživatele bez ohledu  na jeho rasu, pohlaví, politické nebo náboženské přesvědčení, handicap nebo sexuální orientaci
 • lidský a profesionální přístup
 • individuální přístup ke každému klientovi

Linka důvěry poskytuje krizovou pomoc po telefonu. Jedná se o bezprostřední anonymní kontakt s uživateli celé populace. V anonymitě zůstává uživatel i pracovník linky důvěry.

Pouze se souhlasem uživatele je možné zprostředkovat další následnou péči. V případě ohrožení života se vždy pokoušíme volajícího zachránit a voláme složky IZS.

Telefon: 516 410 668 nebo 737 234 078

Provoz linky důvěry je anonymní


Proč k nám zavolat?

V životě člověka mohou nastat situace, se kterými si neví rady nebo je jednoduše potřebuje „probrat“ s někým nezaujatým. Jsme určeni pro celou populaci, je proto široké spektrum důvodů proč zavolat. Obracejí se na nás ženy i muži v různých životních situacích.

Nejčastější důvody telefonického kontaktu:

 • osamělost
 • ztráta smyslu života
 • partnerské, rodinné vztahy
 • nemoc volajícího, nemoc v rodině
 • ztráta zaměstnání
 • alkohol, drogy, jiné závislosti
 • domácí násilí

Volající platí cenu běžného telefonního hovoru. Na zmeškané hovory nevoláme zpět.  


Jak hovor probíhá?

 • Zájemcem o službu Linka důvěry se stává člověk, který se dovolal na telefonní číslo 516 410 668 nebo 737 234 078.
 • Pracovník na základě zjištěných informací rozhodne, zda zájemce splňuje podmínky pro poskytnutí služby.
 • Smlouva se uzavře, pokud dojde k oboustrannému souhlasu mezi pracovníkem a zájemcem o službu.
 • Smlouva o službě mezi službou Linka důvěry Blansko a uživatelem je  ústní.
 • Obsahem smlouvy je na čem se pracovník s uživatelem dohodli. Tzn. k čemu má hovor sloužit, jaký má uživatel cíl a kolik času tomu budou společně věnovat, informace o pravidlech hovoru.

Pravidla hovoru:

 • Možnost zachování vlastní anonymity.
 • Časové vymezení telefonické krizové pomoci v rámci jednoho kontaktu max. 60 minut.
 • Služba je poskytována zdarma, uživatel platí cenu běžného telefonického hovoru.
 • Možnost kdykoliv hovor ukončit ze strany volajícího.

 INTERNETOVÉ PORADENSTVÍ FORMOU E-MAILOVÉ KORESPONDENCE

Při hledání pomoci, podpory a informací v obtížné životní situaci můžete využít našeho internetového poradenství formou e-mailové korespondence. Dotaz zadejte pomocí FORMULÁŘE nebo pošlete přímo na e-mail: pomoc@blansko.charita.cz. Na vaše dotazy odpovíme do tří pracovních dnů.

Napište nám, pokud se váš dotaz týká některé z níže uvedených oblastí:

 • Psychologická (máte partnerské, rodinné či pracovní problémy, potřebujete řešit závislost na alkoholu, drogách či jiné závislosti, máte problémy ve škole nebo s kamarády…)
 • Sociální (potřebujete poradit v oblasti sociálních dávek, dostali jste se do dluhové pasti, nevycházíte s penězi…)
 • Trestné činy (stali jste se obětí trestného činu, zažíváte domácí násilí, stali jste se obětí obchodu s lidmi či nucené práce…)
 • Ostatní (vedete rizikový způsob života, dotaz se týká někoho z vašich blízkých, nevíte na koho se obrátit a potřebujete poradit…)

Můžete nás kontaktovat i v případě, že si nejste jisti, zda se váš dotaz týká některé z uvedených oblastí. Pokud se bude váš dotaz týkat odborné sociální oblasti, přepošleme jej naší Charitní poradně, která vám zašle odpověď.


Postup vyřizování stížností uživatelů na Linku důvěry Blansko

Aby byla stížnost vyřízena k Vaší spokojenosti, je nutné dodržet několik zásad.

 • Kdy hovor proběhl (datum a přibližný čas)
 • Popsat co nejpřesněji předmět Vaší stížnosti (stížnost typu: „Pracovník mě nepomohl“ je příliš obecná).

Všechny stížnosti jsou zaznamenány, projednány a jsou pro nás impulzem ke zkvalitnění naší práce.

Jakou formou můžete podat stížnost?

1) Formulář na našich webových stránkách

Klikněte na odkaz s názvem Formulář pro podání stížnosti, ten vyplňte a odešlete. Pokud chcete obdržet odpověď je nutné, abyste uvedli Vaši emailovou adresu. Odpověď obdržíte do 30 dnů.

2) Telefonicky

Svoji stížnost můžete nahlásit pracovníkovi, který je povinen Vaši stížnost zaznamenat. Současně si s pracovníkem domluvíte termín, kdy zavoláte a budete informován, jak byla stížnost vyřízena. Termín je do 30 dnů.

3) Dopisem

Můžete zaslat dopis na kontaktní adresu:

Linka důvěry - k rukám vedoucí

Oblastní charita Blansko

Komenského 19

678 01 Blansko

Odpověď obdržíte do 30 dnů, ale je nutné uvést zpáteční adresu!


Odpověď na stížnost je v kompetenci vedoucí Linky důvěry, kterým je Bc. Zdeňka Švancarová, DiS.

Pokud nejste spokojeni s odpovědí vedoucího Linky důvěry na Vaši stížnost, kontaktujte ředitele Oblastní charity Blansko Ing. Pavla Kolmačku a to buď:

 • Telefonicky na čísle 516 417 351, přičemž je nutné si předem domluvit termín zavolání stížnosti.
 • Zasláním emailu na adresu blansko@blansko.charita.cz.
 • Zasláním dopisu na adresu Oblastní charita Blansko, Komenského 19, 678 01 Blansko.

Pokud stále nejste spokojeni s vyřízením Vaší stížnosti, obraťte se na vedení Diecézní charity Brno, dále na instituce, které naši sociální službu registrují a sledují dodržování standardů kvality - Jihomoravský kraj, MPSV.


Náměty, připomínky

Pokud máte k naší službě jakékoli náměty a připomínky, použijte uvedený formulář a svůj názor nám sdělte. Přispějete tak ke zkvalitnění našich služeb. Děkujeme.