Spolufinancováno Jihomoravským krajem.

OKNO DOKOŘÁN BLANSKO - KRIZOVÁ POMOC

identifikátor služby: 3977071
zařízení poskytovatele: Okno dokořán Blansko - Krizová pomoc
adresa: Komenského 19, 678 01 Blansko
tel.: 516 417 351
vedoucí služby: Mgr. Martina Pospíšilová 
e-mail: krizovapomoc@blansko.charita.cz
bankovní spojení: KB číslo účtu 15635631/0100, VS 220

Poslání služby

Posláním služby Krizová pomoc je pomoc lidem, kteří právě prožívají krizovou situaci, tj. pociťují problém, který nemohou řešit vlastními silami ani za pomoci svého blízkého okolí. Poskytnout jim porozumění, podporu, doprovázení a zplnomocnění k překonání krizové situace a zvládnutí svých těžkostí.

Cíl

Naším cílem je poskytnout pomoc a podporu lidem, kteří nemohou určitou životní situaci přechodně vyřešit vlastními silami a nacházejí se tak v ohrožení zdraví nebo života.

Cíle služby:

 • informovaný uživatel, který je zorientovaný v situaci ve které se ocitl
 • uživatel, který za pomoci pracovníka vymezil kroky vedoucí k řešení problému
 • uživatel, který pracuje na řešení problému
 • uživatel ví, jak krizovou situaci zvládnout a překonat
 • vyhledávat a kontaktovat uživatele v jejich přirozeném prostředí
 • zmírňovat obtížnou životní situaci uživatele, aby mohli žít důstojným a plnohodnotným způsobem života
 • zmírňovat důsledky jejich rizikového života
 • naslouchat, doprovázet a podporovat je v samostatném rozhodování

Cílem krizové intervence jako metody je pomoci uživateli zvládnout situaci tak, aby se vrátil na předkrizovou úroveň žití.

Hlavní zásady poskytované služby

 • bezplatnost služby pro uživatele
 • nezávislost na jakýchkoli politických, obchodních nebo náboženských vlivech
 • důvěrnost sdělění - bez souhlasu uživatele nebudou poskytnuty třetí osobě podrobnosti o jeho problémech
 • nestrannost - služby jsou určeny pro všechny uživatele bez ohledu na jejich rasu, národnost, pohlaví, politické nebo náboženské přesvědčení, handicap nebo sexuální orientaci, sociální postavení a finanční možnosti
 • respekt k uživateli je založen na principu lidské důstojnosti a jedinečnosti každého člověka
 • vyzdvihování silných stránek osobnosti (dovednosti, možnosti, vlohy)
 • nevyvolávat představy závislosti uživatelů na službách

Cílová skupina uživatelů

 • imigranti a azylanti
 • oběti domácího násilí
 • oběti obchodu s lidmi
 • oběti trestné činnosti
 • osoby komerčně zneužívané
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby v krizi
 • osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
 • osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
 • pachatelé trestné činnosti
 • rodiny s dítětem/dětmi
 • senioři
 • etnické menšiny

Naše služby jsou určeny dospělým osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života, kdy přechodně nemohou řešit svoji nepříznivou sociální situaci vlastními silami.

Pro klienty, kteří z objektivních důvodů nemohou navštívit naši ambulanci je určena terénní forma služby Krizová pomoc. Jedná se zejména o akutní formu krizové situace, kdy je klient zasažen mimořádnou událostí, případně se jedná o krizovou životní situaci. Např.: 

- ztráta zaměstnání,

- rozpad rodiny či partnerství,

- domácí konflikty,

- úmrtí v rodině,

- vážné onemocnění vlastní anebo blízkého člověka,

- domácí násilí nebo jiná traumatizující událost, 

- osamělost...

 

Věkové kategorie uživatelů

 • mladí dospělí (19 – 26 let)
 • dospělí (27 – 64 let)
 • mladší senioři (65 – 80 let)
 • starší senioři (nad 80 let)

Poskytované služby

 • základní sociální poradenství
 • pomoc při vyhledávání kontaktů a důležitých informací
 • pomoc při obstarávání osobních záležitostí, uplatňování práv a oprávněných zájmů
 • pomoc při zajištění stravy v krizové situaci
 • zprostředkování následné odborné pomoci (psycholog, právník) nejen v rámci Oblastní charity Blansko 

Službu krizová pomoc poskytujeme bez ohledu na rasu, pohlaví, národnost, vyznání či politickou orientaci. 
Je poskytována BEZPLATNĚ a může být poskytována ANONYMNĚ.

Provozní doba                                                    

mkrev

 

Jak se k nám dostanete

viz mapa

Mimo provozní dobu se můžete obrátit na: LINKU DŮVĚRY 516 410 668 NONSTOP