NÍZKOPRAHOVÉ DENNÍ CENTRUM STARÁ FABRIKA BLANSKO

Identifikátor služby: 4841959
Zařízení poskytovatele: Stará fabrika Blansko
Adresa: Sadová 149/2, 678 01 Blansko
Vedoucí zařízení: Bc. František Kratochvil
Tel.: +420 516 412 137
E-mail: dennicentrum@blansko.charita.cz  
Bankovní připojení: 15635631/0100 VS 224

Pracovní doba ambulantní formy poskytování: pondělí - pátek 7.30 - 11.30, 12.30 - 15.30


Nízkoprahové denní centrum je součástí služeb pro lidi bez přístřeší. Oblastní charita Blansko ji začala realizovat již roku 1993. Tato činnost byla do roku 2004 součástí projektu Charitní poradenství, respektive Domu sociální intervence Okno dokořán. Pro přesnější zaměření na cílovou skupinu bylo od roku 2005 nízkoprahové denní centrum součástí střediska Centrum sociální intervence jako specifická aktivita zaměřená na sociálně vyloučené osoby bez přístřeší. Od května 2007 je tato služba poskytována v prostorách střediska "Stará fabrika" na ulici Sadová v Blansku, což umožňuje úzkou spolupráci se službou „Sociální rehabilitace“ podporující uplatnění uživatelů na trhu práce.

Poslání služby

Posláním služby je v souladu s posláním organizace pomoc a podpora lidem bez domova nebo lidem ohroženým touto nepříznivou situací. Nabídkou služby chceme mírnit rizika vyplývající z této nepříznivé situace, podporovat u těchto lidí vědomí vlastní jedinečnosti a hodnoty a zvýšit možnosti těchto lidí žít soběstačně hodnotný a smysluplný život v přirozeném společenství.

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou muži i ženy starší 18ti let v nepříznivé sociální situaci nebo ti, kteří jsou touto situací ohroženi a nejsou schopni ji řešit vlastními silami. Nepříznivou sociální situací je ztráta přístřeší, domova, rodinného nebo jiného zázemí a kontaktů, přebývání v bytových podmínkách ohrožujících zdraví nebo život, hmotná nouze, návrat z výkonu vazby nebo z výkonu trestu odnětí svobody, propuštění ze zdravotnických nebo školských zařízení nebo ústavní péče.

Věková kategorie klientů:

 • mladí dospělí (19 – 26 let)
 • dospělí (27 – 64 let)
 • mladší senioři (65 – 80 let)

Cíle

Naší službou chceme reagovat na nepříznivé situace lidí dané cílové skupiny a vycházet vstříc při jejich řešení. Chceme poskytovat individuální pomoc a podporu s těmito cíli:
• předcházet nebo mírnit zdravotní rizika vyplývající ze způsobu života těchto lidí
• předcházet pasivitě a rozvoji rizikového nebo konfliktního způsobu života
• předcházet ztrátě vlastní hodnoty, úcty k sobě i k druhým
• umožnit dosahování svých osobních cílů
• zvýšit informovanost o možnostech řešení dané situace nebo jejího předcházení
• podporovat využívání dostupných služeb a zdrojů
• předcházet narušení nebo podpořit obnovování kontaktů a vztahů s přirozeným sociálním prostředím
• rozvíjet soběstačnost při zvládání nepříznivé situace
• předcházet nebo mírnit konflikt lidí dané cílové skupiny a veřejnosti

Zásady poskytování služby

Pracovníci Charity ve své službě respektují a uplatňují zásady čerpané zejména z těchto zdrojů: Sociální učení církve, Listina základních práv a svobod, Zákon o sociálních službách, Etický kodex OCH Blansko. Mezi nejzákladnější zásady patří:
• Důstojnost a hodnota každého člověka
• Individuální a partnerský přístup
• Profesionalita
• Celkové vnímání situace a spolupráce
• Solidarita
• Subsidiarita
• Spravedlnost
• Společné dobro
• Bezplatnost základní nabídky služby

Nabídka služby

 • bezpečí, zázemí a odpočinek
 • poskytnutí jednoduché stravy
 • umožnění celkové hygieny těla
 • poskytnutí ošacení, možnost praní prádla
 • podpůrný rozhovor
 • základní sociální poradenství
 • pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (při hledání ubytování a zaměstnání, zajišťování osobních dokladů, hospodaření s finančními prostředky, při obnovování kontaktů s rodinou, …)
 • možnost práce s počítačem, internet
 • aktivity pro využití času (pracovní aktivity, počítač, knihy, denní tisk, rádio,…)

Základní nabídka služby je poskytována bezplatně. Jednotlivé činnosti jsou limitovány možnostmi zařízení.

Popis realizace služby

Vstup uživatele do služby
Obrátit se na nás může každý dospělý člověk v nepříznivé sociální situaci. Přitom nepotřebuje žádné doporučení. Kontaktovat nás může také prostřednictvím telefonu či e-mailu.
Pracovník zjišťuje základní životní podmínky uživatele, zda-li spadá do cílové skupiny, co si přeje, co od služby očekává (např. krátkodobé nebo dlouhodobé využívání služby), jaké má cíle a seznamuje jej s možnostmi a podmínkami poskytování služby.
Uživatel vždy pouze sám rozhoduje zda a jak službu využije. Dochází ke smlouvě o poskytnutí služby, která může být ústní nebo písemná.

Pravidla pro odmítnutí zájemce
Jsou situace, kdy je třeba poskytnutí služby zájemci odmítnout. Zde se jedná o tyto situace:
a) zájemce nesplňuje kritéria pro danou cílovou skupinu
b) v zařízení není dostatečná kapacita pro poskytnutí služby, o kterou osoba žádá
c) neposkytujeme sociální službu, o kterou zájemce žádá
d) zájemce jedná agresivně a ohrožuje pracovníky a uživatele služeb
e) zájemce je pod vlivem alkoholu, omamných nebo psychotropních látek
f) zájemce vyžaduje akutní zdravotní péči ve zdravotnickém zařízení (infekční onemocnění, duševní nemoc apod.)

Další průběh služby
Uživatel společně se sociálním pracovníkem plánují postup řešení, uskutečňují dohody a reflektují uskutečňování cílů. Dle dohody a postupů poskytování jednotlivých aktivit probíhá další poskytování služby.
K rozšíření možností pro uživatele napomáhá provázanost se službou Sociální rehabilitace, jejímž prostřednictvím jsou rozvíjeny další dovednosti a schopnosti uživatelů zejména pro začlenění na trh práce.
Služba je poskytována v souladu se standardy kvality sociálních služeb, metodikou poskytování služby a platnými právními normami.

Spolupráce
Spolupracujeme úzce se službou Sociální rehabilitace (dříve Pracovní rehabilitace), což rozšiřuje možnosti pro naše uživatele týkající se začlenění na trh práce. Úzce spolupracujeme také s dalšími službami OCH Blansko - Krizová pomoc, Terénní programy, Charitní poradenství, Noclehárna pro muže bez přístřeší, Charitní šatník, Humanitární sklad atd. Další spolupráce probíhá s azylovými domy a denními centry v rámci Diecézní charity Brno (prostřednictvím Odborného kolegia nízkoprahových center) a Charity Česká republika (vzájemné předávání informací nebo uživatelů s ohledem na specifické potřeby a bydliště).
Spolupracujeme také s Městem Blansko (odbor sociálních věcí, kurátor), Úřad práce Blansko.   
Od začátku roku 2006 je NDC součástí Síťového projektu zařízení Diecézní charity Brno pro lidi bez přístřeší, jehož cílem je integrace lidí bez domova do společnosti a na trh práce. Přínosem tohoto projektu je zejména praktické zaměření na individuální práci a rozvoj motivačních a aktivizačních prvků vedoucích ke zkvalitňování dosavadních služeb. Projekt mimo jiné rozvíjí i možnost síťového provázání vedoucího k lepší spolupráci mezi jednotlivými středisky DCH Brno.