Logo OPZ barevné

Odborné sociální poradenství a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi pomáhají ohroženým osobám

Zaměřujeme se na:

 • dlouhodobou podporu a doprovázení rodin s nevyléčitelně nemocným členem v terminálním stádiu poskytováním odborného sociálního poradenství v přirozením prostředí nebo v prostorách poradny
 • dlouhodobou podporu a doprovázení rodin s nevyléčitelně nemocným členem v terminálním stádiu, kde se současně nachází nezletilé dítě, poskytování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi v přirozeném prostředí
 • poskytování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi, u nichž je ohrožen vývoj dítěte v důsledku dopadů dlouhodobé krizové sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat, a u nichž existují další rizika ohrožení vývoje dítěte, a to v přirozeném prostředí tam, kde dosud nedostačovala kapacita soc. služby v základní síti.
 • poskytování odborného sociálního poradenství v přirozeném prostředí i v prostorách poradny, tam, kde dosud nepostačovala kapacita soc. služby v základní síti.

Cílem projektu je:

Zlepšení sociální situace osob starších 18 let v oblasti jejich sociálního začleňování a předcházení sociálnímu vyloučení (udržení zaměstnání, bydlení informovanost, motivace k aktivnímu řešení své situace).

Komu pomáháme

Odborné sociální poradenství:

 • Obětem domácího násilí
 • Obětem trestných činů
 • Lidem bez přístřeší
 • Lidem v krizi
 • Rodinám s dítětem/dětmi
 • Seniorům
 • Osoby s chronickým duševním onemocněním
 • Osoby s tělesným postižením
 • Osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
 • Osoby, které vedou rizikový způsob života, nebo jsou jím ohroženy

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi:

 • Nefunkčním rodinám
 • Neúplným rodinám
 • Rodinám se sociálně patologickými jevy (zpravidla nízkopříjmové rodiny nebo závislé na sociálních dávkách)
 • Rodinám, ve kterých žijí děti kojeneckého věku, děti a mladí lidé ohrožení společensky nežádoucími jevy (návykové látky, záškoláctví, šikana, rizikové chování) Rodinám, které se setkaly s domácím násilím
 • Rodinám, v nichž žijí lidé s rizikovým způsobem života

Co poskytujeme

Odborné sociální poradenství:

 • Poskytujeme sociální a právní rady a informace dospělým lidem nad 18 let, kteří nemohou či neumějí řešit svoje problémy vlastními silami
 • Pomáháme lidem vyřešit jejich momentální krizovou situaci, zorientovat se v sociálních a právních systémech
 • Radíme lidem, jak si vyřídit sociální dávky a služby, sociální pojištění
 • Nabízíme jim informace, jak postupovat v pracovněprávních vztazích, v oblasti bydlení a hospodaření, rodinného práva, majetkoprávních vztahů, v problematice dluhů a exekucí, v ochraně spotřebitele
 • Pomáháme v orientaci ve zdravotnictví, ve školství a vzdělávání
 • Informujeme o právech obětí a pachatelů trestných činů, lidských a občanských právech, o právech a povinnostech cizinců
 • Jsme našim klientům k dispozici v krizových situacích, v případě mimořádných událostí a živelných pohrom

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi:

 • Rodinám s dětmi na Boskovicku pomáháme překonávat obtížné situace, které nejsou schopné zvládnout vlastními silami
 • Pracujeme v terénu, kdy za rodinami jezdíme domů nebo ambulantně, kdy rodiny dochází za námi
 • Ukazujeme rodinám, jak plnohodnotně trávit volný čas a upevňovat rodinné vztahy, jak se začlenit do svého okolí
 • Podporujeme rodiče ve výchově a vzdělávání dětí, pomáháme s přípravou na vyučování
 • Ukazujeme rodičům, jak pečovat o děti (např. úprava denního režimu, hygienických návyků, stravování)
 • Poskytujeme rodinám základní sociální poradenství, pomáháme jim při vyřizování sociálních dávek a zprostředkováváme další odbornou pomoc (psycholog, terapeut, právník)
 • Pomáháme rodinám předcházet sociálně patologickým jevům a vyrovnávat se s nimi (např. domácí násilí, závislosti, gamblerství)
 • Učíme rodiče řešit běžné denní záležitosti v chodu domácnosti, v hospodaření s penězi
 • Doprovázíme rodiče v situacích, ve kterých se cítí nejistí, případně mají potíže s komunikací (např. na jednání s úřadem práce, při hospitalizaci dítěte v nemocnici, při návštěvě školy, kojeneckého ústavu, dětského domova, při jednání s jinými úřady apod.)
 • Podporujeme a doprovázíme rodiny s nevyléčitelně nemocným členem v terminálním stádiu

Provozní doba

Odborné sociální poradenství:

 • Ambulantní – Boskovice (U lázní 1734 – bezbariérový přístup)

pondělí:  12:30 – 17:00

úterý:      12:30 – 15:30

středa     12:30 – 16:00

čtvrtek:   12:30 – 15:30

pátek:     10:00 – 11:30     12:30 – 15:00

 • Terénní (dle předchozí domluvy)

Pondělí: 7:00 – 11:30     12:30 – 15:30

Úterý:    7:00 – 11:00

Středa:  7:00 – 11:30     12:30 – 15:30

Čtvrtek: 7:00 – 11:30     12:30 – 15:30

Pátek:   8:00 – 10:00

 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi:

 • Terénní

Pondělí: 7:30 – 11:30     12:30 – 17:00

Úterý:    7:30 – 11:30      12:30 – 15:30

Středa:  7:30 – 11:30      12:30 – 15:30

Čtvrtek: 7:30 – 11:30      12:30 – 14:00

Pátek:   7:30 – 11:30

 

Kontakt

Vedoucí: Bc. Kateřina Korbelová, DiS., U Lázní 1734, 680 01 Boskovice

 

Vzhledem k tomu, že v této sociální službě pracují tři pracovnice, je možné zároveň pracovat s maximálně třemi klienty. Setkání trvá 1 hodinu. Posledního klienta přijme pracovník maximálně jednu hodinu před koncem provozní doby.


Číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0007713

Projekt Odborné sociální poradenství a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi pomáhají ohroženým osobám, registrační číslo projektu CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0007713 je financován z Evropského sociálního fondu