EXRAN

Realizátor projektu:

Diecézní charita Brno - Oblastní charita Blansko
Komenského 19, 678 01 Blansko
tel./fax: +420 516 417 351
e-mail: blansko@charita.cz
www.blansko.charita.cz
IČO: 44 99 02 60
Bankovní spojení: KB číslo účtu 15635631/0100 
Koordinátor projektu: Mgr. Daniel Dvořák


EXRAN IV

Publikace ke stažení: EXRAN IV 

Pracovní materiál: Bobřík nákupu-kartičky 


 

EXRAN III 

Z médií: Blanenský deník - Žáci vystavují v blanenském kině obrazy o rasismu (18. 12. 2013)

Blanenský deník - OBRAZEM: Výstava studentů? Na téma bezdomovectví a rasmimus (10. 1. 2014)

Publikace ke stažení: EXRAN III. Aktivity.pdf

Témata a metodiky, které nabízíme:

Ti druzí
informace o zemích původu a důvodech, proč migranti opouští své země

Malý ale významní
aktivity na životní hodnoty, problematiky dobrovolnictví a aktivního občanství

Černobíle
aneb aktivity zaměřené na téma předsudky

Trefa do černého!
aneb aktivity zaměřené na téma rasismus

Všeho s mírou!
aneb aktivity zaměřené na téma extremismus

Na bílo!
aneb aktivity zaměřené na téma neonacismus

Křišťálová noc
aneb aktivity zaměřené na téma antisemitismus

Můžou si za to sami?
aneb aktivity zaměřené na téma bezdomovectví, života na okraji společnosti a sociálního vyloučeni

Proč ten šátek?
aneb aktivity zaměřené na znaky islámského náboženství, které budí rozporuplné reakce (postaveni žen, pojetí osobni svobody, násilí a islamizace)

Češi Romové Češi Romové
aneb aktivity zaměřené na vztah Čechů neromů a Čechů Romů


Projekt EXRAN III (zkratku tvoří pětice pojmů extremismus, xenofobie, rasismus, antisemitismus a neonacismus) navazuje na projekt EXRAN II. a EXRAN, který Diecézní charita Brno realizovala v roce 2011 a 2012. Projekt EXRAN je zaměřen na prevenci extremismu, rasismu a nesnášenlivosti u mládeže. V rámci EXRANu chceme navázat na úspěšnou praxi minulých dvou ročníků projektu, vytvořit metodiky ke třem dalším výukovým programům, uspořádat žákovskou soutěž „Co my na to?“ a připravit školení pro učitele ZŠ a SŠ.

Nově vytvořené programy (o cizincích žijících v ČR, beseda reagující na aktuální dění ve společnosti týkající se cizinců a sociálně vyčleněných skupin, program o hodnotách a postojích žáků, představení dobrovolnictví a jiných možností zapojení žáků do dění ve společnosti) budou ověřeny v praxi a následně poskytnuty ve formě metodik pedagogům a odborné veřejnosti. Projekt je v souladu s RVP.

Hlavním cílem projektu je prevence předsudků, xenofobie a netolerance u žáků ZŠ a SŠ, a to zejména při soužití různých kultur, při setkání s odlišnostmi u druhého člověka a při setkání s kontroverzními společenskými tématy. Na kognitivní úrovni si projekt klade za cíl předat informace o aktuálních společenských jevech popsaných výše, zvýšit povědomí studentů o nich a nabídnout jiné pohledy na věc. Na úrovni afektivních cílů prostřednictvím zážitkových metod zprostředkovat studentům hlubší porozumění příčinám a důsledkům výše popsaných společenských jevů, vytvořit pocit zodpovědnosti a solidarity. Na úrovni behaviorálních cílů projekt chce přispět k rozvoji interkulturních a komunikačních dovedností, kritického myšlení a argumentačních schopností u cílové skupiny.

Specifickým cílem projektu jsou podněty na aktivizaci cílové skupiny a navázání pozitivních kontaktů mezi majoritou a minoritními skupinami, na které jsou výukové programy zaměřeny. Z tohoto důvodu budou také v rámci programů představeny možnosti dobrovolnictví a dalších forem zapojení se do dění ve společnosti. V nových metodikách výukových programů plánujeme využít výstupy z projektu Dobrovolnická kalkulačka aneb pomáhat může každý, který podpořilo MŠMT v roce 2011. Především půjde o využití videonahrávek s příběhy dobrovolníků, kteří pomáhají na různých místech různým lidem. Využijeme jednotlivé příklady, jak mladý člověk může pomoci lidem okolo a začleníme je zejména do třetího nově vytvářeného výukového programu „Malý, ale významný“ - v části, co může člověk dělat pro zlepšení situace kolem sebe. 

Projekt je v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání, naplňuje zejména průřezové téma Multikulturní výchova, a dotýká se také témat Osobnostní a sociální výchova, Mediální výchova a Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech.

Cílovými skupinami projektu jsou:

 • žáci základních škol druhého stupně (8. a 9. ročník)
 • studenti středních škol, středních odborných učilišť, vyšších odborných škol
 • učitelé základních škol druhého stupně a středních škol

Počet přímých příjemců projektu:

 • 800 studentů, kteří se zúčastní výukových programů a výtvarné soutěže
 • 20 učitelů, kteří se zúčastní celkem dvou plánovaných školení

Nepřímí příjemci projektu:

 • 50 (učitelé jako doprovod třídních kolektivů)

Aktivity projektu EXRAN III jsou čtyři. Jednak jde o tvorbu metodik výukových programů (nově zpracovávaná tři témata) a jednak o realizaci těchto vytvořených programů s cílovou skupinou. Trojici nových témat zpracujeme stejně jako stávající témata do dvouhodinových výukových programů určených pro jeden třídní kolektiv žáků 8. a 9. tříd ZŠ a škol středních. S nabídkou vytvořených výukových programů osloví koordinátor projektu školy v Blansku a blízkém okolí. Každá lekce bude obsahovat přípravnou evokační fázi (tj. mapování dosavadních znalostí o tématu), rozehřívací a motivační aktivity (brainstorming, myšlenková mapa), navazovat budou dvě hlavní aktivity vztahující se k tématu, a závěr lekce bude patřit reflexi a závěrečné diskuzi. Hlavní aktivity vychází z participativních metod zážitkové pedagogiky, pracuje se v malých skupinkách, důraz je kladen na rozvoj kritického myšlení a na diskuzi. Lekce bude upravovaná dle aktuální situace a požadavků školy. Některé postupy budou připraveny v různých úrovních náročnosti.
Projekt EXRAN III bude v roce 2013 nadále nabízet osm stávajících témat výukových programů, které se osvědčily jako potřebné. Mimo tyto témata vytvoříme i nové metodiky, ozkoušíme je v praxi a zrealizujeme výukové programy pro třídní kolektivy základních a středních škol. Na konci projektu poskytneme tyto metodiky pedagogům a odborné veřejnosti prostřednictvím webových stránek. Projekt EXRAN III bude rozšířen o tyto tři nová témata výukových programů:

 • „Ti druzí“ – výukový program o cizincích žijících v ČR. Žáci se seznámí prostřednictvím skutečných životních příběhů s cizinci žijícími v ČR. Vybrány jsou příběhy cizinců z nejvíce frekventovaných zemí, jsou to zpracované příběhy klientů poradenských služeb Diecézní charity Brno. Program vede studenty k zamyšlení se nad tím, jaké důvody vedou člověka k opuštění své rodné země, s čím se cizinec setkává po příjezdu do ČR, a co pomáhá k dobrému soužití Čechů s cizinci. 
 • „Co vy na to?“ – beseda reagující na aktuální dění ve společnosti týkající se cizinců a sociálně vyčleněných skupin obyvatelstva. Cílem besedy je přiblížit žákům aktuální zprávy, o kterých se mohou doslechnout z médií, nabídnout informace, ke kterým se ve vyučovacích hodinách obvykle nedostanou, a zejména v diskusní části vést ke kritickému myšlení žáků. Úvod do diskuze využívá metod mediální výchovy.
 • „Malý, ale významný“ – výukový program o hodnotách, postojích a aktivitách žáků. Žáci se zamyslí nad vlastními hodnotami, nad tím, co ovlivňuje jejich vytváření, a odkud přijímáme postoje, které zastáváme. Cílem programu je kromě reflexe vlastních hodnot a postojů také představení různých možností zapojení se do dění ve společnosti (zájem o dění kolem, snaha naslouchat a porozumět postojům, se kterými nesouhlasím, pomoc lidem kolem, dobrovolnictví, apod.)

V návaznosti na výukové programy se budou moci školy zapojit do žákovské soutěže “Co my na to?”. Soutěž bude vyhlášena v dubnu 2013 a žáci budou moci posílat svá díla do října 2013. V listopadu bude probíhat hodnocení děl odbornou porotou a proběhne slavnostní vyhlášení vítězů spojené s charitativní dražbou vítězných děl. Žáci budou posílat svá díla reagující na aktuální dění ve společnosti týkající se témat cizinců, romského etnika, a lidí žijících na okraji společnosti. Žáci mohou svá díla vytvářet buď samostatně, nebo v maximálně pětičlenných týmech.
Mohou se zúčastnit v těchto třech kategoriích:

 • kresba
 • koláž
 • foto / fotoreportáž

Vzhledem k tomu, že se v roce 2013 bude jednat již o třetí ročník projektu EXRAN, rozhodli jsme se zařadit školení pro učitele. Jeho cílem je vyzkoušet si metody, se kterými při programech pracujeme, zprostředkovat pedagogům aktivity z jiných programů, které nenavštívili, nabídnout pedagogům znalostní podklady poskytnuté externím odborníkem na konkrétní téma z oblasti extremismu, neonacismu, a rasismu, a také ve společné diskusi s učiteli získat hlubší zpětnou vazbu k vytvořeným metodikám a nabízeným programům. Bude zde také prostor diskutovat s pedagogy možné změny a nápady na zlepšení metodik a výukových programů ze strany učitelů. Celkem je v plánu uspořádat dvě školení pro učitele: v srpnu a říjnu 2013. Školení budou jednodenní. Školení bude nabízeno více školám z okresu Blansko. 

V rámci projektu EXRAN bylo v minulých dvou letech vytvořeno osm metodik výukových programů s tématy předsudky, rasismus, extremismus, antisemitismus, neonacismus, vztah Čechů k Romům, postoj žáků k lidem na okraji společnosti a Islám. Metodiky výukových programů zahrnují široké spektrum aktivit a kladou důraz na skupinovou spolupráci a vyjádření vlastního názoru na rozporuplné jevy ve společnosti (xenofobie, rasismus, sociální vyloučení, islamismus, apod.). Jejich cílem je působit preventivně proti nesnášenlivosti a extremismu u mládeže.
Metodiky z minulých ročníků jsou volně dostupné na webových stránkách Diecézní charity Brno, a to ve formě připravené k použití v rámci ŠVP a školní výuky. Ohlasy a reakce na proběhnuté lekce sledujeme závěrečnou interaktivní reflexivní metodou od žáků, kteří se programu účastní a také osobním pohovorem s pedagogem. Z obou zdrojů máme velmi pozitivní ohlasy. Důkazem kvality je pro nás také to, že školy a učitelé se k nám vracejí na více témat. Projekt EXRAN III chce navázat na tuto dobrou praxi a zpracovat nová témata, která se v praxi během lekcí vyjevila jako velice aktuální. Kromě nabízených výukových programů (rozšířených o tři nová témata – více viz níže) se školy budou v roce 2013 moci zapojit do soutěže “Co my na to?”. Dalším rozšířením projektu je také nabídka školení pro učitele.

Diecézní charita Brno už šest let realizuje aktivity na podporu integrace cizinců a osvětové akce určené veřejnosti s cílem podpořit vzájemné soužití a toleranci mezi českou majoritou a cizinci. Díky dotacím MŠMT na podporu multikulturní výchovy a také např. nadačního fondu Pomozte dětem má zkušenosti na poli multikulturní výchovy. V letech 2008 a 2009 jsme vytvořili několik výukových programů s multikulturní tematikou (např. Předsudky, Muž a žena v náboženstvích světa, Arabský svět, Poznej Afriku atd.), dále pak v projektu EXRAN další témata a tyto programy jsme nabízeli základním a středním školám v Brně a blízkém okolí. Programy obsahovaly vedle základních informací o tématu hlavně participativní a zážitkové aktivity, důraz byl kladen na posílení vztahů ve třídě a sebepoznávání. Získané zkušenosti chceme dále využít v novém ročníku projekt EXRAN III.

Diecézní charita Brno není v Brně jediná organizace, která se věnuje multikulturní výchově (např. projekt Multikulti challenge brněnského sdružení Nesehnutí, programy organizace NaZemi, Muzeum romské kultury, dále projekty nespecifické primární prevence apod.). Z tohoto důvodu jsme se rozhodli realizovat projekt v městě Blansku a jeho blízkého okolí.