DOBROVOLNICKÉ CENTRUM OBLASTNÍ CHARITY BLANSKO

Kontaktní osoba: Mgr. Vladěna Jarůšková
Adresa: Komenského 19, 678 01 Blansko
Tel.: 516 417 351
Mobil: 733 628 106
E-mail: vladena.jaruskova@blansko.charita.cz
Bankovní spojení: KB číslo účtu 15635631/0100 


Dobrovolnictví
Dobrovolnictví je svobodně zvolená činnost, konaná ve prospěch druhých bez nároku na odměnu. Dobrovolník dává část svého času, energie a schopností ve prospěch činnosti, která je časově i obsahově vymezena. Za tuto činnost nedostává finanční odměnu, ale často nedocenitelný dobrý pocit z pomoci ostatním, získává zkušenosti a nezřídka i přátelství.

Dobrovolník
Dobrovolník je zcela normální člověk s vyvinutým citem pro potřeby okolí. Řadového občana vedou k dobrovolnictví v drtivé většině případů důvody morální - potřeba pomoci druhému či lidstvu, ať již přímo nebo nepřímo. Často je to i zkušenost někoho z okolí s pomocí přijímanou v těžkém období. Dobrovolník je člověk, který si dostatečně věří v tom, že může sám změnit věci, se kterými není spokojen. Je to člověk, který se odhodlá udělat ten jednoduchý, ale důležitý krok k tomu, aby se sám zapojil do činnosti, která je třeba nedostatečně zajišťována státními institucemi. Někdo, kdo neváhá obětovat část svého volného času pro vyplnění prázdného času druhých (např. dětí či nemocných) anebo zajištění aktivity, kterou by jinak neměl kdo organizovat (např. vysázet pár stromů). Někdy se jedná o pár hodin týdně či měsíčně, najdou se ale i notoričtí dobrovolníci, kteří nakonec nemají čas hledat konzervativní zaměstnání.

Charitní dobrovolníci se zapojují do činnosti organizace a dalších projektů. Jedná se o aktivity pro děti, mládež i dospělé, jednorázové akce, ale také o celoroční pomoc lidem v různých službách, které Oblastní charita Blansko poskytuje. 

 • Dlouhodobí dobrovolníci - pomoc při vedení aktivit např. v Klubu Ratolest, třídění a rovnání oblečení a nábytku v Šatníku a Humanitárním skladu, pomoc při přímé práci s lidmi.
 • Krátkodobí dobrovolníci - pomoc při akcích např. Sportovní dny, Zahradní slavnost atd.
 • Sbírkoví dobrovolníci - Tříkrálová sbírka a další sbírky ohlášené na JmK. 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Kontaktní osoba: Marie Sedláková
Mobil: +420 739 389 140
E-mail: 88EsVWi_Zenu5f56LTovR.ic-5prRb~lW5pJ

Tříkráloví sbírka je největší dobrovolnická akce roku, kterou pořádá Charita ČR. 

Cíl sbírky

 • Obnovit tradici Tří králů
 • Formovat veřejné mínění ve prospěch sociálně slabých
 • Umožnit lidem podílet se aktivně a osobně na charitní práci
 • Získat finanční prostředky na předem určené záměry

CHCETE SE STÁT DOBROVOLNÍKEM?

 • kontaktujte Dobrovolnické centrum Oblastní charity Blansko

 

Dobrovolnické centrum při Oblastní charitě Blansko je součástí Sítě charitních dobrovolnických center Diecézní charity Brno (DCHB), která vznikla v roce 2002 a představuje projekt systematické práce s dobrovolníky, kteří se již podílejí, nebo se budou podílet na činnosti charity. V roce 2006 se zmiňovaná síť stala stavebním kamenem pro další projekt "Dobrovolnictví - nástroj integrace s v sociálních službách a krizové pomoci".

V roce 2003 byla Diecézní charitě Brno udělena Ministerstvem vnitra ČR akreditace v oblasti dobrovolnické služby dle zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě, která opravňuje po dobu tří let realizovat program: Služby poskytované dobrovolníky klientům sociálních a zdravotnických zařízení DCHB.

Dobrovolníci v rámci sbírkových a charitativních akcí pro znevýhodněné skupiny obyvatel, které jsou uživateli služeb DCHB. Podle zaměření služeb oblastní charity se zájemci o dobrovolnictví mohou podílet na:

 • aktivitách farností a farních charit
 • jednorázových dobročinných akcích
 • pomoci nemocným a starým lidem v domácnostech, v domovech pokojného stáří
 • pomoci bezdomovcům
 • pomoci matkám s dětmi v tísni
 • pomoci tělesně postiženým
 • pomoci drogově závislým
 • pomoci v poradnách pro lidi v tísni sbírkách pro potřebné
 • Tříkrálové sbírce 

Projekt Dobrovolnictví - nástroj integrace v sociálních službách a krizové pomoci je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Úřadu Jihomoravského kraje v rámci Společného regionálního operačního programu. ESF napomáhá rozvoji zaměstnanosti, podporou zaměstnatelnosti, podnikatelského ducha, rovných příležitostí a investicemi do lidských zdrojů.