logo IP


Projekt Zajištění vybraných služeb sociální prevence na území Jihomoravského kraje, registrační číslo
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0002207 je financován z Evropského sociálního fondu, Státního rozpočtu ČR a rozpočtu Jihomoravského kraje

SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY - PĚKNÁ MODRÁ DOUBRAVICE

Identifikátor služby: 4396705
Název zařízení: Pěkná modrá Doubravice
Adresa: Soukopovo náměstí 91, Doubravice nad Svitavou
tel.: +420 515 538 565
mobil: +420 732 747 952
email: peknamodra@blansko.charita.cz

vedoucí zařízení : Petra Veselá

bankovní spojení: 15635631/0100,  VS 213

 


 

Kdo jsme

Pěkná modrá Doubravice - je zařízení Diecézní charity Brno - Oblastní charity Blansko.

V zařízení je v souladu se zákonem 108/2006 Sb. dle §67, a prováděcí vyhláškou 505, §32, O sociálních službách, realizována služba „sociálně terapeutické dílny“. 

Aktuality

  • Najdete nás také na Facebooku, ke shlédnutí jsou tam například naše výrobky a další fotky.
  • Na časopis Modré z nebe se můžete podívat zde časopis 2.18..pdf

  •  

Poslání zařízení

Posláním naší sociální služby je podporovat pracovní schopnosti uživatelů, kteří s ohledem na svůj zdravotní stav nemají možnost zařazení na otevřeném ani chráněném trhu práce. Služba napomáhá jejich osobnímu rozvoji a posiluje jejich samostatné kompetence prostřednictvím vhodných pracovních činností.

Cílová skupina 

Osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s mentálním postižením, osoby se zdravotním postižením.

Cíl zařízení

Cílem služby je rozvoj sociálních a pracovních dovedností a návyků uživatelů a zvýšit tak jejich možnosti zapojení do společnosti.

Provozní doba

Pondělí – pátek  9.00 – 15.00 hodin

Zásady poskytovaní služeb

  •  Zapojení uživatele do spolurozhodování o průběhu sociální služby

      Uživatelé mají možnost na společném setkání plánovat aktivity a průběh služby.

  •  Respekt k osobnosti uživatele  

    Uživatel je akceptován i se zvláštnostmi svého projevu, které jsou podmíněny jeho omezením

  • Zohlednění momentálního stavu a možností uživatele a přizpůsobení aktivit  

    Uživatel sám rozhoduje o tom, do jaké míry se zapojí do činností dne.

Nabídka služeb

Základní činnosti poskytované ze zákona:

 (1) Základní činnosti při poskytování sociálních služeb dle § 67 zákona 108/2006 a § 32 prováděcí vyhlášky 505/2006 v sociálně terapeutických dílnách se zajišťují v rozsahu těchto úkonů

a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

pomoc při běžných úkonech osobní hygieny,

b) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

1. zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování,

2. pomoc při přípravě stravy přiměřené době poskytování služby,

c) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování:

1. nácvik oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,

2. nácvik přesunu na vozík a z vozíku,

d) podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností:

1. nácvik a upevňování motorických, psychických, sociálních a pracovních schopností a dovedností,

2. pomoc při obnovení nebo upevnění, zprostředkování kontaktu s přirozeným sociálním prostředím.


Služby poskytujeme ambulantní formou.

Činnosti sociálně terapeutických dílen jsou podle zákona 108/2006 Sb., poskytovány bezplatně. Maximální výše úhrady za zprostředkování stravy (oběda) je 75Kč.