logo IP


Projekt Zajištění vybraných služeb sociální prevence na území Jihomoravského kraje, registrační číslo
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0002207 je financován z Evropského sociálního fondu, Státního rozpočtu ČR a rozpočtu Jihomoravského kraje

 

SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY BETANY BOSKOVICE (STD)

identifikátor služby: 8437086
zařízení poskytovatele: Betany Boskovice
adresa: Dukelská 68/12a, 680 01 Boskovice
vedoucí zařízení: Mgr. Irena Přibylová
tel.: +420 516 452 147
mobil: + 420 732 716 582
e-mail: betany.boskovice@blansko.charita.cz, irena.pribylova@blansko.charita.cz

bankovní spojení: KB 15635631/0100, VS 207
provozní doba: pondělí – pátek  6.30 – 15.00 hod.


Poslání

Nabídnout podporu a pomoc lidem s mentálním a kombinovaným postižením, kteří se vinou svého hendikepu ocitli v nepříznivé sociální situaci. Nabídnout jim zvýšení jejich soběstačnosti a možnost seberealizace prostřednictvím podpory zdokonalování pracovních návyků a dovedností.


Cílem služby

je rozvíjet a zdokonalovat pracovní návyky v sociálně terapeutických dílnách u osob, které nemají možnost uplatnit se na běžném trhu práce díky svému specifickému postižení a umožnit jim zažít smysluplnou pracovní činnost individuálně přizpůsobenou jejich možnostem.


Dalšími cíli jsou:

 • možnost větší seberealizace pro lidi s hendikepem
 • překonávání bariér mezi nimi a majoritou
 • nácvik pravidel společenského chování
 • snižování závislosti na pomoci druhé osoby nácvikem sebeobsluhy a zvyšováním soběstačnosti s důrazem na seberozhodování

To vše vychází z individuální domluvy mezi zařízením a uživatelem.

Cílová skupina a věková kategorie

Služba Sociálně terapeutických dílen je určena pro osoby od 16 let (po ukončení povinné školní docházky) do 64 let s mentálním postižením lehkého a středního stupně a kombinovaným postižením, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby.


Principy poskytování sociální služby

 • Přiměřené komunikace – při poskytování služby dbáme na rozvoj komunikačních schopností (vyjednávání uživatele o svých potřebách) a socializačních dovedností.
 • Princip diskrétnosti – garantujeme ochranu důvěrných a citlivých informací o uživatelovi.
 • Princip rovnosti – zájmy jednoho uživatele nejsou upřednostňovány před zájmy ostatních uživatelů.
 • Individuální přístup a dodržování práv uživatele jeho volby
 • Respektujeme náboženskou svobodu
 • Princip týmové práce – pracovníci vzájemně využívají svých profesních dovedností, schopností a zkušeností pro zlepšování kvality práce.

Kapacita

20 uživatelů denně (z toho 5 osob na vozíku)

Kritéria pro přijetí nového uživatele

 • Žadatel odpovídá cílové skupině uživatelů Sociálně terapeutických dílen Betany Boskovice.
 • Zdravotní stav žadatele, není v kolizi s bezpečným a účelným poskytováním sociální služby (konzultace s lékařem).

Zájemce o službu je odmítnut z důvodů

Poskytovatel sociálních služeb může odmítnout uzavřít smlouvu za podmínek určených zákonem č. 108/2006 Sb. O sociálních službách.

 • Neposkytuje sociální službu, o kterou žádá.
 • Nespadá do cílové skupiny.
 • Z důvodu zdravotního stavu, který vyžaduje specifickou zdravotní péči
 • Osobám s duševní poruchou, jejímž důsledkem by mohlo být takové chování, které by závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití 
 • Osobám s mentálním postižením, které jsou trvale upoutány na lůžko.
 • Plné kapacity služby.
 • Žádá-li zájemce o poskytnutí téže sociální služby, kterou mu již poskytovatel vypověděl z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí.

Místo poskytování služby

Sociálně terapeutické dílny Betany Boskovice
Dukelská 68/12a
680 01 Boskovice

Poskytovaná služba je v dosahu autobusové zastávky "U kapličky" směrem na Prostějov. Z autobusového nádraží se k nám dostanete spoji IDS JmK číslo 260, 261, 262, 265.

Provozní doba

Služba je poskytována od pondělí do pátku od 6.30 do 15.00 hodin. Není poskytována v sobotu, neděli a ve státní svátky. 
V případě nezájmu uživatelů o službu v týdnu mezi Vánočními svátky a Novým rokem bude zařízení v daném termínu uzavřeno. Oznámení bude zveřejněno vždy do 20.12. aktuálního roku na webové adrese zařízení.

Uživatelům nabízíme

 • Podporu při vytváření a zdokonalování pracovních návyků a dovedností v keramické, šicí, pracovní dílně a ateliéru, kuchyni, na zahradě a při údržbě areálu
 • Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování
 • Poskytnutí stravy (svačina, oběd)
 • Informace a podporu potřebnou pro vykonávání oblíbených činností odpovídajících věku a zájmům osoby
 • Zprostředkování psychologické a duchovní služby

Úhrada za služby

Služba Sociálně terapeutických dílen je službou sociální prevence, tedy bez úhrady a je poskytována v souladu se zákonem 108/2006 Sb. § 67.

Kde můžete získat informace o službě

 • základní informace jsou zveřejněny na webových stránkách www.blansko.charita.cz
 • na stránkách registru MPSV
 • v zařízení Betany
 • z informačního letáku o službě