25. výročí DCHB

 

CHARITNÍ PORADNA - ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

Identifikátor služby: 6343505
Zařízení poskytovatele: Charitní poradna
Adresa: U lázní 1734, 680 01 Boskovice
tel.: +420 516 411 583
Vedoucí zařízení: Bc. Kateřina Korbelová, DiS.
e-mail: poradna.boskovice@blansko.charita.cz
IČO: 44 99 02 60
Bankovní spojení: KB číslo účtu 15635631/0100, VS 208

 


Aktuality: 

 Vzhledem k vytíženosti pracovnic je vhodné a velmi doporučujeme se telefonicky, e-mailem nebo osobně objednat. Děkujeme.
 

Od 1. ledna 2014 poskytujeme právní informace obětem trestné činnosti.

Služba informuje oběti trestných činů o jejich právech a dalších skutečnostech, které přispějí k řešení jejich situace podle zákona č. 45/2013 Sb.

Informace pro oběti trestného činu.pdf
Brožura - informace pro oběti trestných činů.pdf

Nově zprostřekováváme také internetové poradenství


Poslání

Posláním Charitní poradny je poskytnout rady a informace lidem, kteří jsou v nepříznivé sociální situaci nebo jsou takovou situací ohoženi a nemohou či neumějí ji řešit vlastními silami. Tím jim chceme umožnit orientaci v sociálních a právních systémech, rozvíjení jejich schopností, dovedností a kompetencí k samostanému řešení situace. Samostatně nebo s podporou pracovníka tak mohou předejít sociálnímu vyloučení nebo dosáhnout návratu k přijatelné kvalitě života.

Cíle služby

 • klient,  který bude informovaný o svých právech a dalších okolnostech, které přispějí k řešení k řešeníjeho situace
 • klient, který se s podporou pracovníka samostatněš rozhodl pro řešení své situace
 • klient, který může setrvat ve svém domácím přirozeném prostředí
 • klient, který získal dovednost a schopnost řešit svoji situaci vlastními silami
 • klient, který bude dle svých individuálnich potřeb začleněn do svých přirozených sítí a vazeb - rodina, společenství, komunita s využitím podpory a spolupráce s místními institucemi, státními i nestátními organizacemi.

Cílová skupina

oběti domácího násilí; oběti trestné činnosti; osoby v krizi; osoby bez přístřeší; rodiny s dítětem/dětmi; osoby s jiným zdravotním postižením; osoby, které vedoucí rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy; senioři

Službu poskytujeme občanům ČR i cizincům. Velikost cílové skupiny je dána kapacitou a personálním obsazením Charitní poradny.

Věková kategorie klientů

Služba je určena osobám od 18 let věku.

Zásady a principy

 • odbornost
 • zachování lidské důstojnosti všech zúčastněných osob
 • diskrétnost a důvěrnost sdělení
 • respektování individuálních potřeb uživatelů, uplatňování jejich vlastní vůle, podpora k převzetí zodpovědnosti za svůj vlastní život
 • spolupráce s poskytovateli sociálních služeb, komunitami, veřejnou správou a ostatními institucemi
 • bezplatnost

  Nabízíme a poskytujeme

 • Orientace v sociálních systémech
 • Sociální dávky a služby (např. druhy dávek, podmínky, žádosti, systém služeb, ...)
 • Sociální pojištění (důchodové a nemocenské) (např. druhy dávek, nárok, žádosti, ...)
 • Pracovněprávní vztahy a zaměstnanost (např. hledání zaměstnání, životopis, příprava na vstupní pohovor, ...)
 • Bydlení a hospodaření (např. vzory smluv, nájemní bydlení, trvalý pobyt, ...)
 • Rodinné právo (manželství, rodičovství, výživné, ...)
 • Majetkoprávní vztahy (např. vzory smluv, dědictví, ...)
 • Dluhy a exekuce (např. rodinný rozpočet, práva a povinnosti dlužníka, insolvenční řízení, ...)
 • Zdravotnictví (např. systém zdravotnických zařízení, hrazení poplatků, práva pacienta, ...)
 • Školství a vzdělávání (např. školní systém, zákonná úrava, ...)
 • Ochrana spotřebitelů (např. práva a povinnosti stran, reklamace, ...)
 • Práva obětí a pachatelů třestných činů
 • Liská a občanská práva a právní systém ČR
 • Práva a povinnosti cizinců (pobyt cizinců v ČR, mezinárodní ochrana, vyhoštění, ...)
 • Krizové situace, mimořádné události, živelní pohromy  

Provozní doba ambulantní formy poskytování

Boskovice (bezbariérový přístup)
- pondělí: 7:00 – 11:30, 12:30 – 17:00 h
- úterý:     7:00 - 11:30
- středa:   7:00 - 11:30    12:30 - 17:00 h
- čtvrtek:  7:00 - 11:30    12:30 – 15:00 h
- pátek:    7:00 – 11:30    12:30 - 15:00 h

Blansko (bezbariérový přístup)
- pondělí 13:00 - 17:00 h
- čtvrtek 13:00 - 16:00 h

Letovice (přístup není bazbariérový)
- středa 13:30 - 16:00 h


Provozní doba terénní formy poskytování


- středa: 8:00 - 11:30 (dle individuální domluvy)