25. výročí DCHB

Sociální služba je realizována v rámci projektu „Zajištění vybraných služeb sociální prevence v Jihomoravském kraji“, registrační číslo CZ.1.04/3.1.00/05.00056, který je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

 

SPONA Blansko - Terénní programy

 

Poskytování služby bylo k 31. 12. 2014 ukončeno.
V případě potřeby se můžete obrátit na
Terénní programy SPONA - Společná cesta.

 

Identifikátor služby: 9568907
Zařízení poskytovatele: SPONA Blansko
Adresa: Komenského 19, 678 01 Blansko
e-mail: spona.blansko@charita.cz
tel.: +420 516 417 351
IČO: 44 99 02 60
Bankovní připojení: KB číslo účtu 15635631/0100, VS 219
Vedoucí služby: Anna Baláková
Provozní doba: pondělí - pátek 8.00 – 12.00, 12.30 – 15.30 hod.

Služba je realizována v rámci projektu: Zajištění vybraných služeb sociální prevence v Jihomoravském kraji.


Poslání

Posláním sociální služby Terénní programy SPONA Blansko je poskytnout pomoc rodinám, osamělým rodičům s nezaopatřenými dětmi, obětem domácího násilí, seniorům a zdravotně postiženým, kteří řeší vztahové problémy nebo nepříznivou sociální situaci v důsledku ztráty materiálního a finančního zabezpečení.

Cílem sociální služby je:

 • vyhledávat osoby, které vedou rizikový způsob života, nebo jsou tímto způsobem života ohroženy a nabídnout jim podporu a porozumění
 • pomáhat prosazovat zájmy osob, které se ocitly v nepříznivé životní situaci nebo osob, u nichž dochází k ohrožení jejich práv a zájmů
 • snížit sociální rizika vyplývající ze způsobu jejich života
 • zvýšit sociální schopnosti, dovednosti a kvalitu života cílové skupiny
 • vyhledávat osoby, které vedou rizikový způsob života, nebo jsou tímto způsobem života ohroženy a nabídnout jim podporu a porozumění

Cílová skupina

 • rodiny s dítětem/dětmi
 • děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy 
 • osoby v krizi 
 • oběti domácího násilí 
 • senioři

Principy poskytování služby 

 • anonymita – služba může být poskytována anonymně
 • individuální přístup
 • důvěrnost sdělení
 • dostupnost – uživateli je služba poskytována v jeho přirozeném sociálním prostředí
 • bezplatnost
 • nediskriminace – poskytování služby není omezeno věkem, pohlavím a sexuální orientací, národnostní a rasovou odlišností, náboženským vyznáním, politickým přesvědčením, sociální a finanční situací
 • aktivní zapojení uživatele do řešení svého problému a vedení k jeho samostatnosti
 • podpora vhodného výchovného prostředí pro děti v rodinách 

Nabízíme

 • základní sociální poradenství
 • pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů
 • pomoc při vyřizování běžných osobních záležitostí (doprovod na úřady a další instituce)
 • emocionální a psychickou podporu a porozumění při zvládání obtížných životních situací
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou
 • pomoc rodinám s hospodařením domácnosti (finanční plánování)
 • pomoc a podporu při aktivitách podporujících sociální začleňování
 • sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních sociálních schopností a dovedností
 • pomoc obětem násilí vytvořit podmínky pro řešení jejich situace, případně podmínky pro odchod z tohoto prostředí
 • zprostředkování kontaktů na další odborníky (právník, psycholog)

V roce 2013 se uskutečnilo 159 intervencí a 118 kontaktů.


 

 

Evžen se narodil za hluboké totality v roce 1976. Jeho příchod na svět byl složitější, než u většiny dětí. Život mu byl zachráněn za cenu ztrát, které ho poznamenaly pro celý další život. Lehčí mentální a tělesné postižení a zejména potíže s vyjadřováním způsobily, že byl vnímán jako daleko více postižený. Nikdy nikdo nezkoumal jeho skutečné duševní schopnosti, byl zbaven povinné školní docházky. Jeho rodiče se ho však nechtěli vzdát a vychovávali ho doma. Po dosažení 18 roků mu vznikl nárok na invalidní důchod, jehož zvláštním příjemcem byla ustanovena jeho matka. Situace se změnila v roce 1995, kdy si ho povšiml ředitel OU Olešnice – chlapec chodil okolo školy, velmi se zajímal, co se děje v areálu za plotem, chtěl se učit stejně, jako jeho vrstevníci. Pan ředitel navázal kontakt s charitním psychologem. Po vyšetření se zjistilo, že duševní schopnosti chlapce jsou na vyšší úrovni, než se obecně soudilo, panu řediteli se podařilo vyjednat výjimku a Evžen bez základního vzdělání nastoupil do odborného učiliště. Zde se naučil základům trivia. Nejvíce ho však bavily zahradnické práce. Školu pak úspěšně zakončil. Nikdo z nás o něm delší dobu neslyšel. Po mnoha letech se Evžen ozval znovu se žádostí o pomoc. Situace v rodině se významně změnila – rodiče v důsledku neuváženého hospodaření o všechno přišli, hrozila exekuce a vystěhování z jejich domu. Evženův důchod byl prakticky jediným příjmem rodiny. Rodina ho omezovala, nesměl bez povolení z domu a dá se říct, že se Evžen stal psychicky i fyzicky týraným člověkem ve své vlastní rodině. Evžen si v té době našel přítelkyni, chtěl si zařídit život podle svého, na druhé straně ho trápily výčitky ve vztahu k mamince, které se cítil vděčný za to, že ho nedala do ústavu. Pomáhali jsme Evženovi zvládnout jeho těžkou situaci – jednak s odpoutáním se od rodiny, jednak s vyřizováním jeho příjmu. Trvalo více než dva roky, než se nám podařilo dohledat skromnou dokumentaci ke zdravotnímu stavu, potvrdit, že nikdy nebyl zbaven svéprávnosti a může tedy nakládat se svým důchodem podle svého. Dílem s naší pomocí a také zásahem osudu se situace opět změnila. Evžen žije život podle svých představ a po úmrtí otce pomáhá své mamince podle svých možností.